נוהל עמדות טעינה

המועצה מקדמת נוהל בנושא עמדת טעינה לרכב חשמלי. להלן הנוהל להתייחסות הציבור. ניתן להגיש התייחסות לנוהל עד לתאריך 15/6/22 למייל: [email protected]


המועצה מקדמת נוהל בנושא עמדת טעינה לרכב חשמלי. להלן הנוהל להתייחסות הציבור. ניתן להגיש התייחסות לנוהל עד לתאריך 15/6/22 למייל: [email protected]

כחלק משינויי העיתים והשימוש ההולך וגובר ברכבים חשמליים, כמו גם לנוכח מספר רב של פניות תושבים בנושא זה, ומתוך ראייה צופה פני עתיד, מוצע לקבוע נוהל להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, שיסדיר את כלל הפעולות הדרושות לצורך כך, וייצר וודאות עבור התושבים.

להלן הנוהל המוצע:
מסמך זה יגדיר מסגרת נהלים ודרישות הכרוכים בהקמת עמדת טעינה לרכבים חשמליים, בהתאם לטיפוסי הבניה השונים ביישוב:

1. מרחב ציבורי – לא תותר הצבת עמדות טעינה במרחב הציבורי לצרכים פרטיים. האמור יחול גם במקרים בהם לדירת המגורים אין חניה מוצמדת בתחום המגרש, ולמעט מקרים חריגים שיפורטו במסמך זה להלן.             לא תותר העברת כבל טעינה מתחום המגרש הפרטי לתחום חניה ציבורית ברחוב בכל דרך וצורה. המועצה תבצע פעולות אכיפה בנושא.

2. בית פרטי – התקנת עמדת טעינה תתאפשר בתחום המגרש הפרטי, על ידי בעל הזכויות, והוא יישא באחריות המלאה לעמידה בכלל הדרישות והתקנים הקיימים לעניין זה.

3. בית משותף – התקנת עמדות טעינה תתאפשר בתחום המגרש בלבד. התקנת עמדה בחניה צמודה לדירה תתאפשר ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הזכויות, בכפוף לשמירה על כללי בטיחות וחזות הבית.
- התקנת עמדה בחניה שהיא חלק מהרכוש המשותף תתאפשר בהסכמת שני שליש מבעלי הדירות.
- מומלץ לבצע איתור תשתיות ותכנון כולל לכלל הדיירים על מנת לייעל ביצוע התקנה של עמדות נוספות בעתיד. 
- הנחיות אלה לבתים משותפים תואמות את הצעת החוק המונחת כיום של שולחן הממשלה. ככל שבמסגרת החוק שיאושר יקבע הסדר אחר, יגברו הוראותיו על נוהל זה.

4. חניות פנטהאוז – התקנת עמדת טעינה עבור חניות פרטיות המצויות בשטח ציבורי, בהתאם להסדר פנטהאוז מותנית בקבלת אישור חפירה לצורך התקנת קו החשמל במדרכה הציבורית, אשר יינתן בכפוף למילוי דרישות כדלקמן:
4.1. קבלת אישור חברת חשמל, בזק ואגף שפ"ע במועצה.
4.2. הצגת תכנית מדידת תשתיות וקבלת אישור אגף ההנדסה במועצה.
4.3. חתימה על כתב התחייבות להשבת המצב לקדמותו וכן לשיפוי והעדר תביעות ולפיו המועצה / הוועדה המקומית לא ישאו בכל אחריות ונזק שיגרם למתקן ההטענה ולתשתית המתחברת עליו היה ויידרשו עבודות תשתית בתחום המדרכה הציבורית ו/או היה ויגרמו נזק או פגיעה לצד שלישי כתוצאה מהמתקן או התשתית המתחברת אליו.
4.4. הסדרת ביטוח צד ג' למקרה של פגיעה או נזק כתוצאה ממתקן ההטענה.
4.5. עם סיום ההתקנה תידרש הגשת תכנית as made של התשתית לאגף ההנדסה.
הסדר זה יחול אך ורק על דירות מגורים המצויות בהסדר חניות פנטהאוז מול המועצה.

5. מגרשי רביעיות מגורים – התקנת עמדות טעינה תתאפשר בתחום המגרש הפרטי בלבד. ככל ונדרשת העברת תשתית חשמל מדירת המגורים אל עמדת הטעינה דרך השטח הציבורי, יחולו הוראות סעיפים 4.1 – 4.5 גם למקרים אלו.

- לא תותר העברת צנרת  או תשתית בתעלות חיצוניות, אופקי או אנכי  מכל סוג שהוא בכל אחת מחזיתות או גג המבנה בכל טיפוסי הבניה השונים.
- מקרים פרטניים אשר אינם עולים בקנה אחד עם פירוט טיפוסי המגורים שלעיל, יטופלו בהתאם לעניין.

המועצה / הוועדה המקומית  יהיו רשאיות לעדכן נוהל זה מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכים המשתנים ושינויי חקיקה. 

כתובת להערות הציבור: [email protected]