טופס 6 סעיף 69(א)(2)

הסברים למילוי הטופס:

  1. צריכה חריגה היא כמות מים השווה או עולה על 150% מכמות המים שנמדדה במד מים משויך, ובמד מים ראשי מהפרשי המדידה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ- 15 מטרים מעוקבים בחודש במד מים משויך, ולגבי הפרשי המדידה בנכס מ: 20 מטרים מעוקבים בחודש.
  2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי בעל הרישיון כמקבל שירותי מים בנכס; הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא באלה), יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
  3. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.

 

 
לכבוד מועצה מקומית שוהם
מבקש/ת בירור של חיוב חריג בגין צריכת מים (יש לציין את התקופה שלגביה מבוקש הבירור) בשל צריכה חריגה שנמדדה במד המים המשוייך לי.
 
להלן פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:
 
 
בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, או בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד-המים
 
 
אני מצהיר ומתחייב בזאת כי:
  1. לא ידועה לי כל סיבה לצריכה החריגה
  2. לא הגשתי בעבר בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים המשוייך לי
  3. למיטב ידיעתי לא הוגשה בעבר בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים הראשי בנכס
  4. אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה ככל הנדרש
מצורף לבקשה אישור שנחתם ביד שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיובים שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.
 
Browser not supported