הסבר כללי בנוגע להליך:
1. הפרשי מדידה: הפרש בין כמות המין שנמדדה במונה הראשי לבין סך הכמויות במונים המשויכים במבנה. 
2. הבקשה  תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים:
ציור של טיפה  הפרשי מדידה חריגים בתקופת הנזילה הינם פי 1.5 או יותר מצריכת המים  בתקופה המקבילה, או ממוצע שתי תקופות החיוב האחרונות.
ציור של טיפה  ניתן להגיש בקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
ציור של טיפה  ניתן להגיש בקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בחיוב מים בגין נזילה ב12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה נדרשת ההכרה.
ציור של טיפה  חובה לצרף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.
ציור של טיפה  כתב מינוי לנציגות הבית המשותף.
ציור של טיפה  ניתן להגיש את הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד.​

 

פרטי המשלם (ועד הבניין או מגיש הבקשה):
 
 
פרטי הנכס: