• הטיפול בבקשה יתחיל רק לאחר תשלום אגרת פתיחה בסך 21 ₪
  • זכאות לפטור מתשלום אגרת פתיחה
  • אגרת טיפול תחול על המבקש החל מהשעה הרביעית (כלומר בשעה הרביעית כבר משלמים) ולא אחרי 4 שעות.

פרטי לקוח:
 
אודותיי:

(צרף/י אישור לימודים)

(צרף אישור ניהול תקין וזיקה לעמותה)

(צרף ייפוי כח)

(אם המבקש/ת מיוצג): במידה ומוגשת בקשת מידע ע"י נציג מטעם יש לציין את שם המבקש הראשי ולהציג ייפוי כוח

 
 
אגרת טיפול והפקה:
אני מאשר:
ידוע לי כי אם יהיה לכך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 160 ₪, תהיה העירייה רשאית לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי לאחר קבלת ההודעה אודות עלות תשלום בהיקף של עד 160 ₪ ומעבר לכך לא ימשך הטיפול בבקשתי עד אודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערבות, לפי הנדרש. מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות.

 
הצהרה:
אני החתום/ה מטה, מבקש בזאת, לקבל ממועצה מקומית שוהם את המידע המבוקש לעיל, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ולתקנות חוק חופש המידע, התשנ"ט – 1999
 
 
Browser not supported