הוראות להגשת בקשת סיוע

 • הקרן מיועדת לתושבי שהם בלבד.
 • הסיוע ניתן למשפחות או לבודדים המצויים במצוקה וזקוקים לעזרה.
 • הסיוע ניתן באמצעות תשלום לספק של המבקש ולא למבקש עצמו.
 • לכל בקשה נדרש לצרף תדפיסי בנק של שלושת החודשים האחרונים ותלושי שכר ו/או כל אסמכתא של הכנסות.
 • לכל בקשה נדרש לצרף הצעת מחיר מספק הכוללת את: עלות השירות הנדרש, את שם
 • המבקש או בני משפחתו ושם הספק.
 • לכל בקשה נדרש לצרף מסמכים אחרים המאשרים את הנאמר בבקשה כגון: טפסים רפואיים, אישורים על מעמד אישי מיוחד כגון חד הורי וכדו'.
 • כל בקשה צריכה לכלול פרטי זיהוי מלאים של המבקש/ת.
 • סכום הסיוע השנתי לא יעלה על 4,000 ₪ לשנה.
 • הקרן מסייעת, במקרים בהם יש נזקקות, לצרכים חיוניים וקיומיים. (הקרן לא מסייעת לצרכים כמו יישור שיניים, חוגים)
 • כמדיניות סכום הסיוע שניתן לא יכסה את כל עלות הצעת ה מחיר, אלא תידרש השתתפות גם של המבקש בעלות השירות הנדרש מהספק למעט מקרים חריגים.
 • טיפול פסיכולוגי מחייב השתתפות עצמית של הפונה, לפי החלטת הוועדה.
 • יש לחכות 6 חודשים בין בקשה לבקשה

שלבי הטיפול בבקשת הסיוע:

 • הגשת טפסי הבקשה ומסמכים נלווים.
 • בדיקת תקינות הבקשה וקיומם של המסמכים הנלווים ההכרחיים.
 • דיון בבקשה במנהלת הקרן תוך כשבוע עד שבועיים מהגשת הבקשה.
 • אישור/דחייה של הבקשה ברוב של הנוכחים במנהלת )לפחות 3 משתתפים(.
 • הכנת צ'ק על שם הספק (למוטב בלבד) ע"פ הצעת המחיר שהוגשה והסכום שאושר במנהלת.
 • מסירת הצ'ק למבקש.
 • העברת קבלה מהספק בגין הסיוע שהועבר לו.
 • בירור סטטוס הבקשה וקבלת הסיוע באחריות המבקש.
 • בירורים יבוצעו מול חבר מנהלת הקרן אליו הופנתה הבקשה בהתחלה או מול נטע לביא מנהלת מחלקת רווחה.

 

תקנון קרן רון ריבלין

להורדת טופס בקשת סיוע מקרן ע"ש רון ריבלין