שלטים – מסמך מדיניות 

ההנחיות לשילוט במועצה מקומית שהם נועדו לקבוע הוראות ועקרונות להצבת שילוט ביישוב לצורך שמירה על חזות נאה של הישוב.
ההנחיות להלן, ורישיון השילוט שיינתן על פיהן, אינו מחליף ואינו גורע מחובת בעל השלט בקבלת כל היתר הנדרש על פי כל דין ו/או על פי הנחיות מהנדס המועצה.

 

הנחיות כלליות להצבת שילוט: 
• ככלל תותר הצבת שלט אחד בחזית כל בית עסק (רגיל או מואר).
• ניתן יהיה לאשר שלטים נוספים על פי שיקול דעת הצוות המקצועי במקרים מיוחדים בלבד, כגון: עסק פינתי או עסק עם

  מספר חזיתות בקומת קרקע .
• הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים המצויים בקרבת העסק.
• גב השלט יהיה צמוד לחזית המבנה, וזאת, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי הועדה המקצועית. 
• גודל השלט לא יפחת מ 50% מרוחב חזית העסק ולא יעלה על 100% מרוחב החזית. גובהו יהיה עד 30% מגובה חזית

  העסק/חנות.
• בעד רישיון ישלם המבקש אגרה בשיעור המפורט בתוספת (חלק ד') לחוק העזר העירוני.
• בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשהם (מודעות ושלטים) התשנ"ה 1995 וכן בכל האמור במסמך מדיניות שילוט

  זה. 
• בעל העסק יציב שילוט בהתאם לאמור בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

 

עיצוב השילוט: 
• השילוט יעוצב באופן מקצועי, על ידי גרפיקאי או מעצב, ויבוצע מחומרים עמידים מפני פגעי מזג האוויר. רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבעים המגנים מפני קורוזיה.  מפרט החומרים יועבר לבדיקת המחלקה לרישוי עסקים ושילוט ויאושר על ידה.
• העיצוב יאושר ע"י הצוות המקצועי לפני ההתקנה.
• שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת, והמערכת המספקת חשמל לשלט תהיה מוסתרת. מערכת תאורת השלט תעבור

ביקורת של חשמלאי מוסמך, שימסור אישור לתקינות המתקן החשמלי לבעל השלט. עותק מאישור החשמלאי יש להגיש למח' רישוי עסקים ושילוט.
 

שפת השילוט:

השלט יהיה כתוב בשפה העברית עם אפשרות הוספת שילוט בשפה נוספת. השפה העברית תתפוס לפחות מחצית שטחו ואם הוא כתוב גם בשפה אחרת, האותיות העבריות לא יהיו קטנות מהאותיות הלועזיות.

 

תחזוקה:

בעל רישיון שלט חייב להחזיק את השלט במצב נקי ותקין. כל ליקוי יתוקן ע"י בעל השלט מידית עם גילויו. שלט שלא יהא מתוחזק כראוי - חייב בפרוק מידי או החזרתו למצב תקין.
מהנדס המועצה רשאי להורות על הסרת שלט שאינו מתוחזק כנדרש  או לבצע את העבודה הדרושה לאחזקתו התקינה של השלט במידה ולא יעשה זאת על ידי בעל השלט,  ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בגין ביצוע העבודה כאמור.
לא יינתן רישיון לשלט ללא אישור מוקדם כאמור ו/או אם לדעת ראש המועצה השלט פוגע ברגשות הציבור או אם השלט מפרסם עסק או משרד ללא רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבנייה כמפורט:

1.   שילוט הגורם סכנה לתנועת כלי רכב והולכי רגל, מסתיר תמרורים או שילוט חיוני אחר, מהווה מפגע בטיחותי או מפגע תנועה, או שלט המואר בצורה העלולה להוות מפגע בטיחותי.
2.   שלט המהווה מטרד לתושבים, לתנועה או לסביבה (תאורה, רעש וכד’).
3.   שלט הפוגע בנגישות - מהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאת חירום, המותקן על מדרגות חרום, על צינורות ביוב, על עמודי רמזור, על אנטנות, על עמודי צופרים, על מתקני מיזוג אויר, על ארובות, או במקום המונע גישה למרחב הציבורי ו/או לאזור הדרוש לצרכי מילוט או כיבוי אש וכיו”ב.
4.   שלט בשטח ציבורי, לרבות מדרכה מעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
5.   שלט על רכב חונה.
6.   שילוט שעל פי החלטת הצוות המקצועי, פוגע במראה האסתטי של המבנה, או מסתיר פרטים בעלי  יחוד ארכיטקטוני בבניין.
7.   שילוט על מרפסות או בקומות בנין מעל קומת הקרקע, אלא אם יועד לו מקום על פי היתר.
9.   שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט שילוט לעסק המופעל בחזית המבנה.
10. שילוט שאינו מקובע כראוי, לרבות שלטי בד, סרטים, דגלים, למעט מקרים שהשילוט הוא לתקופה קצרה וקצובה בלבד ובאישור הצוות המקצועי.
11. שילוט שעשוי מבלון קבוע המחובר לקרקע, אלא אם ניתן אישור הצוות המקצועי לשימוש קצר – מועד וקצוב לאירוע חד - פעמי.
12. ציורי קיר אמנותיים שלא לצרכי פרסום אלא באישור הצוות המקצועי אגף איכה"ס.
13. שילוט מעל שילוט, למעט מקרים מיוחדים כאשר נדרשת התאמה אדריכלית למבנה לשיקול דעת הצוות המקצועי.

שילוט מרכזים מסחריים:

1.  יותר שילוט אך ורק בהתאם למיקום ולגודל שיקבע בהיתר הבניה, ע"י חברת הניהול, הוראות  נוהל זה ואישור הצוות המקצועי.
2.  השלט יוצב במקום שנקבע לכך בבקשה להיתר בגודל ואופן כמפורט לעיל:
בחלק החיצוני של המרכזים המסחריים , בהתאם לאישור בהיתר  ואישור היזם / חברת הניהול, יותר שילוט של שם המרכז ושילוט אחיד של העסקים הפועלים במקום לפי נוהל פרטני שיקבע  לאותו מרכז מסחרי.

שלט "כאן יפתח":

1. שלט "כאן יפתח" זמני חייב ברישיון שלט וכרוך בהגשת בקשה ותשלום אגרה. 
2. ככלל יותר שלט אחד לכל בית עסק.
3. השלט יהיה מבד שמשונית ויותקן בחזית העסק. 
4. גודל השלט לא יהיה גדול מרוחב חזית העסק.


שילוט בתי עסק בקומת קרקע:

1. שילוט יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.
2. ככלל יותר שלט אחד לכל בית עסק בחזית המבנה במפלס קומת הקרקע. 
    במידה ולעסק מספר חזיתות - השילוט ימוקם בחזית בו נמצא פתח כניסה לבית העסק. 
3. השילוט יוצב לאורך חזית החנויות בשורה רציפה ובגודל אחיד ומותאם. 
4. השילוט יותאם למבנה שעליו יוצב, לא יחרוג ממידות החזית (כמפורט לעיל), ויבוצע על פי ההנחיות הכלליות המפורטות להלן:


• גובהו של השילוט יותאם לעיצוב האדריכלי של חזית הבניין ולא יותר מ 30% מגובה חזית העסק.
  ככלל גובה השילוט בבית עסק בקומת קרקע לא יעלה על 80 ס”מ, אלא אם הוגדר בהיתר הבניה שטח גדול מזה לשילוט. 
• ארגז השילוט יבלוט לכל היותר 15 ס”מ מקו חזית המבנה.

 

שילוט בתי עסק ללא חזית לרחוב בקומת הקרקע:

במקרים בהם אין לבית העסק במרכז מסחרי חזית הפונה לרחוב ואין אפשרות להצמיד השילוט לעסק על פי ההנחיות לעיל, יותר שילוט מרוכז של כלל בעלי העסקים כולל שם המרכז אשר יוצמד לחזית המבנה בקומת הקרקע או במיקום אחר שהוגדר לכך ע"י מהנדס המועצה ומחלקת רישוי עסקים ושילוט.

שילוט על גבי סוכך (מרקיזה):

• יותר כיתוב שם העסק על גבי חזית הסוכך. 
• התקנת הסוכך, עיצובו, צבעו פרטיו וצורת השילוט המוצע בו יובאו לאישור הוועדה המקצועית. 
• הסוכך יהיה מתקפל, ובחתך של קו ישר. לא יותרו סוככים קמורים או מעוגלים, למעט כאשר נדרשת התאמה למבנה עפ”י

  שיקול דעת מהנדס המועצה. 
• הסוכך ישתלב בחזית המבנה ולא יפריע לתנועה של הולכי רגל, אופניים ורכב מנועי. 
• נקודת החיבור של הסוכך למבנה תעשה בהתאמה לסוככים אחרים במידה וקיימים במבנה ובהתאם להוראות 

מהנדס המועצה. 
• גובה תחתית הסוכך (הכוונה לתחתית הווילון) יהיה 2.20 מטר מפני המדרכה לפחות. גובה וילון הסוכך לא יעלה על 30 ס”מ. הכיתוב יהיה בשטח הווילון הפונה לחזית ולא בחלקו  העליון של הסוכך. 
• מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים מתאימים עמידים ובלתי דליקים, לפי התקן, ותותקן בקיר באופן בטיחותי. אישור המעיד על תקינות ההתקנה יועבר למח' רישוי עסקים ושילוט.
• בעל העסק חייב בתחזוקה שוטפת של הסוכך, שמירתו במצב תקין, נקי ושלם. סוכך שלא יתוחזק כראוי יחויב בתיקון או

  בפירוק. לא יפעל בעל העסק בהתאם להנחיות, יוסר הסוכך על ידי המועצה ועל חשבון בעל העסק. 
• חיבור הסוכך למבנה יהיה מתחת לשילוט למעט מקרים בהם קיימת מגבלת גובה ובאישור   מיוחד של הועדה המקצועית.

שילוט עסקי בבניין מגורים:

• לא יותר שילוט עסקי בבניינים משותפים רבי קומות ללא הסכמת 75% מכלל הדיירים בבניין.
• גודל השלט לא יעלה על 0.1 מ"ר (40 ס"מ X 25 ס"מ).
• במידה ויש יותר משלט אחד, יוצבו השלטים במרוכז במקום אחד.
• מיקום השלט יאושר באופן פרטני.


שילוט עסקי בבתים פרטיים:

• יותר שלט עסקי אחד בגודל 0.1 מ"ר ( 40 ס"מX25 ס"מ) אשר יוצב בתחום הפרטי או במישור גדר החזית ולא יבלוט מגובה הגדר. 
• לא יותר שלט אמבטיה.

שלטי מכירה / השכרת בתים ודירות:

• יותר שלט אחד בגודל 70 ס"מ X 100  ס"מ.
• תליית השלט:
בבית משותף – במעקה המרפסת.
בבית פרטי – בחזית הבית על הגדר. השלט לא יחרוג מגובה הגדר.   
• שילוט של חברות תיווך /סיוע למכירה חייב ברישיון ובתשלום אגרה.

 

מכוונים:

• ככלל, הפרסום במכוונים יהיה באמצעות זכיין.
• פעילות הזכיין תעוגן בחוזה התקשרות מול המועצה.
• הזכיין נדרש להגיש אישור חשמלאי המאשר את תקינות החשמל בכל המכוונים. 
• הזכיין נדרש להגיש אישור מהנדס קונסטרוקציה  המאשר את תקינות ההתקנה ועמידות המכוון.
• הזכיין ישמור על שלמות המכוונים, ניקיונם וצורתם האסתטית לשביעות רצון המועצה.

באנרים:

• תליית הבאנרים והעיגולים המשמשים לפרסום אירועים ביישוב ע"י  גופי המועצה השונים תבוצע במקום שנקבע ונועד למטרה זו ולאחר קבלת אישור אגף איכות הסביבה.
• המפרסם מחויב להסיר הבאנרים והעיגולים תוך 48 שעות  מתום האירוע.
• מיקום לתליית באנרים:
1. גדר גן התמנון.
2. גדר כיכר סייפן.
3. בכניסה הצפונית על גבי המעקה בסמוך לפרגולה.
4. גדרות בתי ספר ומועדון הנוער בהסכמת מנהלי המוסד.


• חל איסור לתלות באנרים לצורך פרסום עסקי בשטח הציבורי. 
• ככלל יאושרו באנרים שמידותיהם לא עולים על 3X1 מ' ולתקופה של 7 ימים בלבד.
  באחריות בעל השלט להסירו בתום התקופה.
• המועצה תסיר באנרים לא אסתטיים ובלויים ובאנרים שנתלו ללא אישור.
• באנרים של תושבים בנושאים קהילתיים ללא מטרת רווח או עלויות כספיות יתלו רק במקומות המפורטים מעלה לשבוע 
בלבד ובמידה ויש מקום, תוך מתן קדימות להודעות המועצה.

 

שילוט תחנות דלק:

בתחנת דלק בעלת גגון יותר שילוט אחד עם שם תחנת הדלק על כל אחת מדפנות הגגון.
יותר עמוד שילוט מעוצב על פי התנאים הבאים:
1. ניתן יהיה למקם עמוד שילוט אחד בלבד .
2.  העמוד ימוקם בשטח הפרטי של תחנת הדלק ובכפוף לקבלת היתר בניה. 
3.  מידות עמוד השילוט ייקבעו על פי שיקול הועדה המקצועית בהתאם להשתלבות בסביבה הבנויה הסמוכה. 
4.  גובה השלט לא יחרוג מ- 5 מטרים ורוחבו לא יחרוג מ- 1 מטר. 
5.  נדרש אישור יועץ תנועה למיקום המבוקש.

 

שלטי LED:

שלטי LED  בבתי עסק יהיו על פי התנאים הבאים:
1. שלט LED יותקן בצד הפנימי של חלון הראוה.
2. השילוט לא יהיה מסנוור, מרצד או מתחלף. 
4. לא יאושרו שלטי LED באזורי מגורים, או במקרים בהם עלול להיווצר מטרד לסביבה.
5. במתחמים מסוימים, דוגמת מרכזים מסחריים רשאי הצוות המקצועי לאשר שלטי LED במיקום  וגודל התואם את אופי המתחם.

שילוט תיעוד החברה הבונה על גבי בניין מגורים:

• יותר שילוט בכפוף לתשלום אגרה שנתית המתעד את שם הקבלן או היזם (לא שניהם) המבצע ושנת הבנייה בלבד.
• גודל השלט לא יעלה על 0.2 מ"ר (40 ס"מ X 50 ס"מ). 
• שלטים שנתלו לפני מועד פרסום מסמך זה (1.3.15) על קיר חיצוני יוסרו או תשולם בגינם אגרת שילוט שנתית ע"י הגורם שהציב את השלט.

 

שילוט אתרי בניה (פרטי, בניה רוויה, מסחר ומבני ציבור):

• בכל פרויקט בנייה יותר שילוט הכולל הדמיה, פרטי המתכננים והמבצעים באתר הקבלן וכל פרט אחר הקשור בבניה.
• המידע ירוכז בשלט אחד במידות עד 4/4 מ’ ובמיקום של עד 1 מ’ מהקרקע.
• השלט יוצב בחזית המגרש (בתוך שטח המגרש).

שילוט על גבי פיגומים:

תותר הצבת שלטי פרסום על גבי פיגומים באתרי בנייה, לתקופה מוגבלת לפי קביעת המועצה ובכפוף לתנאים הבאים:


1. לבקשה לרישיון יצורפו:
• העתק של היתר הבניה, בצרוף מפרט המתאר את סוג העבודות ומועד סיומן. 
• הסכמת הבעלים של המבנה נושא השילוט. 
• אישור מהנדס קונסטרוקציה המפרט את אופן חיזוק השילוט למבנה, וכן כתב אחריות ליציבות השילוט. 
• הדמיית השילוט על גבי המבנה. 
• התחייבות המבקש להסרה של השילוט/ בהתאם להוראת המועצה או בתום תקופת הבניה/השיפוץ לפי המוקדם.

2. הנחיות עיצוב:
• שילוט בד/רשת יאושר אך ורק במסגרת היתרי הבניה. 
• לא יותר פרסום בחריגה או שינוי קווי המתאר של המבנה (קונטור הבניין). 
• השילוט יהיה מחומרים חזקים, המיועדים לשימוש המוצע, עמידים בפגעי מזג אויר ובלתי דליקים. 
• השילוט יהיה ישר ומתוח ויעוגן לבניין בחיזוקים שיאפשרו הסרת השילוט מבלי לפגוע בחזית המבנה.

3.  תקופת הרישיון לשילוט:
• במבנים שייעודם אינו מגורים רשאי הצוות המקצועי להאריך לשנה נוספת (הארכה אחת)אם טרם הסתיימו עבודות השיפוץ בכפוף להארכת תוקף היתר השיפוץ. 
• במסגרת היתר בניה עד שנה עם אופציה להארכה עד שנה נוספת.

 

שילוט על גדרות אתרי בנייה:

תותר הצבת שלטי פרסום על גבי גדרות התוחמות אתרי בניה, בכפוף לתנאים הבאים:
אתר בניה לאורך צירי תנועה מרכזיים בעלי נראות, יחויב בגידור המגרש ויצירת חזית אסתטית שעליה יאושר להציב פרסומים, ציורים ותמונות.


1. לבקשה לרישיון יצורפו:
• היתר בניה תקף.
• מפה טופוגרפית של המגרש. 
• מפרט הגדר. 
• הדמיית השילוט. 
• תכנית וחזיתות הגדר, המצורפות להיתר הבניה, הכוללות את סימון הגדר בקנה מידה, עפ”י נתוני המדידה של הכבישים והמדרכות בסביבה, פירוט המבנים משני צדי המגרש, וסימון השלט המבוקש על גבי שרטוט הגדר, לרבות פרוט מידות השלט, החומר ממנו עשוי השלט, ועיצובו. 
• הצהרת מהנדס בנין וכתב אחריות לעניין חוזק ויציבות השלט והגדר.

2. הנחיות עיצוב לשילוט על גדרות אתרי בניה:
• המועצה תתיר הצבת שילוט שאורכו הכולל מהווה עד 50 אחוז מאורך הגדר, כשמדידת אורך השלטים אל מול אורך הגדר

  תיעשה לגבי כל פאת גדר בנפרד. 
• יש להציב השילוט בצמוד לפני הגדר. 
• מידות השלטים תהיינה זהות זו לזו. 
• ניתן יהיה לרכז את השלטים בקטע אחד של הגדר, או להציגם במרווחים קבועים ואחידים. 
• יותר שילוט אחיד במדבקה על פני כל שטח הגדר ובלבד שישמר יחס של 50% בין השטח הפרסומי לשאר שטח הגדר.בחלק שאינו פרסומי ישולבו איורים/תמונות אומנותיים, שאינם מהווים פרסומת כל שהיא. 
• השלט לא יהווה מפגע בטיחותי או מטרד.

3.  הנחיות כלליות:

  • חלה חובה להחזיק את השלט ואת הגדר במצב נקי ותקין.
  • חובה  להסיר את השלט (כולל חיזוקים, וקונסטרוקציה ואלמנטים אחרים) עם תום תקופת הבניה ו/או במועד פרוק הגדר או חלקים ממנה, ו/או ביום שבו פג תוקף ההיתר הכול לפי המוקדם יותר.
  • במידה וימצא שהגדר או השלט לא תוחזקו כראוי, תהיה המועצה רשאית להסיר את השלט על  חשבון בעליו.

שילוט אלקטרוני על גבי מסכי טלוויזיה:

ככלל שילוט אלקטרוני - שלטי טלוויזיה יבוצעו באמצעות זכיין  ויאושרו בצמתי תנועה מרכזיים, באזורי תעסוקה, תעשייה ומלאכה בלבד, ובתנאי שישתלבו בסביבה מבלי לפגוע במשתמשים בדרך. אישור יינתן על פי שיקול דעת והמלצות הגורמים המקצועיים, לרבות גורמי התנועה.

1. שלטי טלוויזיה לא יותקנו באזור מגורים ו/או בנייני מגורים, או באזורים צפופים, בהם אין  מרחב פנוי פתוח .
2 .שלטי טלוויזיה לא יותקנו באזורים ירוקים פתוחים, פארקים ובשטחים בהם השילוט אינו משתלב בתכנון הסביבתי.
3. שלטי טלוויזיה לא יותקנו על גגות.
4 .שלטי טלוויזיה ימוקמו במרחק מינימלי של 1,500 מ’ בין שלט לשלט, בהתייחס לרצף שילוט על ציר תנועה.
5. השילוט יבוצע מחומרים עמידים בפני תנאי מזג האוויר משתנים לרבות רוחות, שמש, גשם וכד’.
6. לכל שלט נדרש היתר בניה, אישור מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל , כתב אחריות וביטוח צד שלישי של  החברה המתקינה, ליציבות השילוט ובטיחותו, כמפורט בטופס הגשת בקשה לרישיון שילוט. 
7. לבקשה להיתר יש לצרף תצלום הדמיה של השילוט על רקע הסביבה, שרטוט חזית  השלט ומידותיו, תכנית ומפרט טכני של קונסטרוקטור ליציבות השלט, תכנית ומפרט טכני של  מהנדס חשמל להתקנת הזנה לתאורה, תקשורת ומתקני תאורה,  אישור בעל הנכס ואישור ביטוח על השלט. 
8. מערכות טכניות יהיו בצמוד לבסיס השלט ומתקנים נלווים יהיו מוצנעים במבנה ויוצגו במסגרת הבקשה לרישיון.
9. השלטים יכללו מערכות בקרה על רמת קרינה והבהירות (Brightness Control ). לא  תותר הצבת שילוט מסנוור או מרצד.

שלטים באזור התעשייה היי פארק שהם המופנים כלפי כביש 6:

יותר שילוט בכפוף לתנאים בחוק הדרכים (שילוט) תשכ"ו 1966 ותקנות הדרכים (שילוט) תש"ם 1980

 

מודעות:

לרשות המעוניינים לפרסם מודעות, העמידה המועצה לוחות מודעות עירוניים ברחבי היישוב, אשר הדבקת המודעות על גביהם מבוצעת ע"י מפקחי המועצה.

• המעוניין בהדבקת מודעות יגיש בקשה במח' הגבייה לפחות 7 ימים לפני המועד המבוקש. 
• לבקשה תצורף דוגמא של המודעה. 
• המועצה רשאית לסרב להתיר הדבקת המודעה באם לא שולמה עבור אגרת ההיתר, באם הפרסום מהווה עבירה על חוק העזר (ראה שלטים אסורים) או דין אחר ו/או תוכן המודעה פוגע בציבור או ברגשותיו.
• הדבקת המודעה תבוצע בתנאי ששולמה אגרת הפרסום וההדבקה טרם מועד ההדבקה המאושר (חלק ב' לחוק העזר).
• מודעה שהדבקתה אושרה, יש להעבירה למח' הגבייה עד 48 שעות לפני מועד ההדבקה המאושר, לכל המאוחר.

תוקף הרישיון ואחריות:

1. בעד הרישיון ישלם המבקש אגרה בהתאם לחלק ד' לתוספת בחוק העזר.
2. שלטים עד גודל A4 (היינו – צלע ארוכה קטנה מ-30 ס"מ, צלע קטנה 21 ס"מ ומטה)  אינם טעוני רישוי ואינם מחויבים באגרה. 
3. רישיון לשלט יפקע בתאריך31 בדצמבר של השנה בה הוא ניתן. 
4. הסרת שילוט מחויבת במתן הודעה בכתב למח' רישוי עסקים ושילוט. 
5. כל שינוי בשלט לרבות תוכנו, צורתו, מידותיו, סוגו, מיקומו או החומר ממנו הוא עשוי במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה.
6. אחת ל 5 שנים יידרש בעל השלט להגיש למח' רישוי עסקים ושילוט אישור חשמלאי ומהנדס קונסטרוקציה בהתאמה , לצורך חידוש  הרישיון. 
7. חידוש הרישיון מותנה בחתימה על תצהיר לפיו לא חל כל שינוי בשלט ובתשלום אגרת השילוט השנתית. 
8. באחריות בעל העסק לבדוק תקינות השלט באופן שוטף.

חוק עזר לשהם (מודעות ושלטים) התשנ"ה 1995