פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה:
 
 
פרטי מגיש הבקשה:
 
 
זיקה לנכס: (חובה) שדה חובה
 
מהות שימוש:
 
אבקש לחבר את הנכס הרשום לעיל לרשת המים העירונית. מהות השימוש הינה: (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בביצוע שינוי במערכת המים הקיימת? (חובה) שדה חובה
 
  לתשומת ליבך:

חשבון משלם
אם קיים על שמכם חשבון משלם ברשומות מועצת מקומית שוהם – החיוב יירשם בחשבון המים התקופתי, לאחר התקנת המד. 
אם אינכם רשומים כצרכנים במועצה מקומית שוהם – נא לשלוח מסמכי רישום: תעודת זהות, במקרה הצורך, מסמכי רישום חברה וכיו"ב.
לאחר אישור תקינות פרטי הבקשה, יונפק שובר לתשלום.
 
הכנת אינסטלציה
התקנת מד מים משויך דורשת את הפרדת הצנרת המספקת מים לדירה/ לנכס. 
פעולה זו תיעשה על ידי שרברב מקצועי (פרטי), תוך קבלת ייעוץ ובפיקוח של נציג מועצה (לפני ביצוע העבודה). 
ביצוע ועלות ההכנה, הינם באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הלקוח.
 
אישור הכנת האינסטלציה והתקנת המד
לאחר סיום פעולת הכנת האינסטלציה, בהתאם לדרישות, יש לעדכן נציג מועצה לצורך תיאום ביקורת שניה, באמצעות דוא"ל [email protected] בציון פרטים מזהים ( מספר ת.ז וכתובת הנכס) ובצירוף תמונת הכנת האינסטלציה.
  • לאחר אישור כי העבודה נעשתה בהתאם להנחיות, יותקן מד המים בנכס.
  • ההתקנה תעשה תוך 5 ימי עסקים מעת אישור העבודה.
  • על הצרכן או מי מטעמו להיות נוכח במעמד הביקורת. כמו כן, יש לאפשר גישה לנכס בעת הביקורת.
חיוב עבור ההתקנה
אני החתום מטה, מתחייב לשלם את כל האגרות והתשלומים לפי הדין, הנוגעים לנכס הנדון. בהתאם ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – המתעדכן מעת לעת וככל שייקבעו תעריפים נוספים בדין בגין הבקשה והעבודות הכרוכות בביצוע, יחויב החתום על בקשה זו כדין.

אני החתום מטה, מתחייב בזאת, להישמע להוראות מועצה מקומית שוהם בכל הקשור לחיבור הנכס שבבעלותי לרשת המים והביוב העירונית ולצריכת מים 
 
Browser not supported