לשכת ראש המועצה

ראש המועצה - איתן פטיגרו

[email protected]

עוזרת ראש המועצה: אביטל אסייג, עו"ד 

03-9723010,  [email protected]

מנהלת לשכת ראש המועצה: ציונה יוסף, 03-9723013, [email protected]


קרן ידידי שהם

חלון הזדמנויות בקידום דור העתיד נפתח עבורך בפורום ידידי שהם. הפורום שהוקם ביוזמת המועצה המקומית שהםוהחברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט, שם לעצמו מטרה להבטיח את עתידה וחוסנה של המדינה בקידום הנוער,ומאפשר למשקיעים ולנותני חסויות לקשור את שמם עם מצוינות ולהיות שותפים בקהילה הדוגלת בחדשנות, ו"מצוינותבציונות".

הפנייה ליחידים, קבוצות, תאגידים או ארגונים | המועצה המקומית שהם מציעה ניהול יעיל ומהיר ,ליווי הפרויקט מראשיתוועד להקמתו, אחזקתו בעתיד והקדשת הפרויקט ע"ש התורמ/ים.


פורום ידידי שהם

פורום ידידי שהם, שהוקם ביוזמת המועצה המקומית שהם והחברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט, שם לעצמו מטרהלקדם ולפתח את דור העתיד של מדינת ישראל ביישוב, מתוך תפישת "מצוינות בציונות".

היישוב הקהילתי שהם שם דגש כבר מראשית דרכו בחינוך ובקידום הנוער ואף זכה בפרסים בקנה מידה ארצי בתחומיםרבים, לרבות חינוך, כלכלה, תרבות וספורט, הודות להישגי תלמידיו לאורך השנים. היישוב, אשר אנשי מפתח רבים בכלכלההישראלית בחרו לקבוע בו את משכנם, ממשיך ומטפח את השאיפה למצוינות בכלל ובקרב הדור הצעיר, המהווה כמחציתמתושבי שהם בפרט.

פורום ידידי שהם

עד כה, קרמו עור וגידים מספר פרויקטים חינוכיים, דוגמת "חווידע" המהווה מרכז לימודים משלים למניעת פערים שכבתיים;הפרויקטים "רבדים" ו"מפת"ח שהם" המהווים מרכזי העשרה למחוננים ומפתחים מנהיגות ואחריות חברתית; "הבית הסגול"המפתח את כושר החשיבה בקרב בני נוער ומספק להם במה לביטוי עצמי; תכנית מלגות לסטודנטים ועוד.

 

עוד במסגרת מיזמי פורום ידידי שהם, עתידים להיבנות מועדוני תנועות נוער לעידוד מעורבות הנוער בקהילה, היכל ספורטואצטדיון כדורגל עירוניים לטיפוח ההישגיות והשאיפה למצוינות, מבני תרבות, ופרויקטים נוספים בתחומי החינוך הבלתיפורמאלי, החינוך המיוחד, מדעים וטכנולוגיה, תרבות, אמנות וספורט.

 

פורום ידידי שהם פותח חלון הזדמנויות למשקיעים ולנותני חסויות (יחידים, קבוצות, תאגידים או ארגונים) לקשור את שמםעם מצוינות ולקחת חלק בהבטחת עתידה וחוסנה של המדינה בקידום הנוער, ולהיות שותף בקהילה הדוגלת בחדשנות,ו"מצוינות בציונות".

פורום ידידי שהם

המועצה המקומית שהם מציעה ניהול יעיל ומהיר, ליווי הפרויקט מראשיתו ועד להקמתו, אחזקתו בעתיד והקדשת הפרויקטע"ש התורמ/ים.

אין באמור לעיל, בכדי למנוע מהמועצה ו/או מח.מ.ש לפנות לגורמים אחרים בארץ ובחו"ל, ו/או לקבל תמיכות ממשרדיםממשלתיים.

מועצה מקומית שהם וח.מ.ש, אינן מחויבות לקבל כל הצעה. לא מן הנמנע כי יידרש אישור גורם חיצוני מממן נוסף.