לשנת 2024

*הזכאות עומדת גם להורה יחיד לילד מעל גיל 18 ועד גיל 21 שנה, זאת בתנאי שהבן /בת במסגרת שרות חובה בצה"ל או מתנדבת בשירות לאומי. (למחזיק בנכס בלבד).

תאריך: 

לאימייל זה ישלח עותק של מילוי הטופס.

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה

יש לאשר: (חובה) שדה חובה

יש לאשר: (חובה) שדה חובה

Browser not supported

אנא אשר.י הנתונים בחתימת ידך

הסכמתי לעיל מתייחסת לכל מידע כאמור לעיל, לרבות מידע ומסמכים הקשורים לנכסיי ולמקורות הכנסתי המצויים בידי כל גורם. ידוע לי כי המידע הנ"ל עשוי להיות מועבר לבדיקת גורמים הפועלים מטעם המועצה, בכפוף לשמירת סודיות ולשימוש המועצה בלבד. ידוע לי כי אי שיתוף פעולה מצדי ו/או אי הצגת המסמכים המבוקשים עלולים לגרום לאי מתן הנחה.

Browser not supported