המועצה המקומית שוהם מודיעה בזאת כי עמותות מקומיות, המבקשות לקבל תמיכה כספית לשנת 2022, מתבקשות להגיש בקשותיהן.

את טפסי הבקשה ופירוט התבחינים לקבלת התמיכה ניתן לקבל בגזברות המועצה, רח' האודם 63, קומה 2.

לפרטים: 03-9723030

ועדת התמיכות תדון רק בבקשות אשר יוגשו כנדרש ואשר צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים. 


רשימת מסמכים דרושים

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לבקשת תמיכות לשנת 2021

 1. אישור ניהול תקין לשנת 2021.
 2. אישור ניהול ספרים בתוקף.
 3. אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
 4. מאזן בוחן נכון ל – 31.12.20
 5. דו"חות כספיים נכון ל – 31.12.18
 6. תקציב לשנת 2021
 7. אישור מלכ"ר ממע"מ
 8. תקנון העמותה
 9. אישור מרשם העמותות
 10. רשימת שמות חברי העמותה
 11. דו"ח פעילות מפורט של העמותה
 12. חתימה של רו"ח / עו"ד על הדף האחרון שבטופסי הבקשה.