המועצה המקומית שוהם מודיעה בזאת כי עמותות מקומיות, המבקשות לקבל תמיכה כספית לשנת 2023, מתבקשות להגיש בקשותיהן.

את טפסי הבקשה ופירוט התבחינים לקבלת תמיכה ניתן לקבל בגזברות המועצה, רח' האודם 63, קומה 2, או להוריד מאתר זה.

לפרטים  ושליחת הבקשות: 03-9723030, [email protected] 

ועדת התמיכות תדון רק בבקשות אשר יוגשו כנדרש, ואשר צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, כמפורט באתר המועצה. 

מועד אחרון להגשת בקשה: יום שלישי, יג' ניסן, 4.4.23


 

תבחינים למתן תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2023רשימת מסמכים דרושים

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לבקשת תמיכות לשנת 2023

 1. אישור ניהול תקין לשנת 2023   (דוגמה)
 2. אישור ניהול ספרים בתוקף   (דוגמה)
 3. אישור ניכוי מס במקור בתוקף   (דוגמה)
 4. מאזן בוחן נכון ל – 31.12.22   (דוגמה) 
 5. דו"חות כספיים נכון ל – 31.12.20   (דוגמה)
 6. תקציב לשנת 2023   (דוגמה)
 7. אישור מלכ"ר ממע"מ   (דוגמה)
 8. תקנון העמותה   (דוגמה)
 9. אישור מרשם העמותות   (דוגמה)
 10. רשימת שמות חברי העמותה
 11. דו"ח פעילות מפורט של העמותה
 12. חתימה של רו"ח / עו"ד על הדף האחרון שבטופסי הבקשה.