המועצה המקומית שוהם מודיעה בזאת כי עמותות מקומיות, המבקשות לקבל תמיכה כספית לשנת 2022, מתבקשות להגיש בקשותיהן.

את טפסי הבקשה ופירוט התבחינים לקבלת התמיכה ניתן לקבל בגזברות המועצה, רח' האודם 63, קומה 2.

לפרטים: 03-9723030

ועדת התמיכות תדון רק בבקשות אשר יוגשו כנדרש ואשר צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים. 


רשימת מסמכים דרושים

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לבקשת תמיכות לשנת 2021

 1. אישור ניהול תקין לשנת 2021   (דוגמה)
 2. אישור ניהול ספרים בתוקף   (דוגמה)
 3. אישור ניכוי מס במקור בתוקף   (דוגמה)
 4. מאזן בוחן נכון ל – 31.12.20   (דוגמה) 
 5. דו"חות כספיים נכון ל – 31.12.18   (דוגמה)
 6. תקציב לשנת 2021   (דוגמה)
 7. אישור מלכ"ר ממע"מ   (דוגמה)
 8. תקנון העמותה   (דוגמה)
 9. אישור מרשם העמותות   (דוגמה)
 10. רשימת שמות חברי העמותה
 11. דו"ח פעילות מפורט של העמותה
 12. חתימה של רו"ח / עו"ד על הדף האחרון שבטופסי הבקשה.