להלן הקריטריונים להגשת בקשה לחניית נכים שמורה: 

כללי
מטרת הנוהל לקבוע הליך אחיד ושקוף להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים.

אחריות
ועדת תחבורה תנועה ותמרור של המועצה היא הגוף המאשר הקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום מגוריו.

תנאי סף
• ההקצאה מותנית במצאי החניה באזור מגוריו של הנכה.
• ההקצאה מותנית בחתימת המבקש על ההצהרה המופיעה בגוף טופס הבקשה.

תוקף ההקצאה
הקצאה שתאושר תהיה תקפה למשך 5 שנים מיום הנפקתה.

חידוש ההקצאה
כדי לחדש הקצאה קיימת, על המבקש להגיש בקשה חדשה בכתב ע"ג טופס בצירוף המסמכים הנדרשים. 

תבחינים
להלן התבחינים הנדרשים לשם הגשת הבקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים:
• הנכה הוא בעל תו נכה על שמו.
• לנכה מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך מטעם ועדה רפואית ממשלתית או המוסד לביטוח לאומי.
• לנכה הנוהג ברכב בעצמו נכות גפיים תחתונות מ-90% ומעלה. 
• לנכה אשר נוהגים ברכב עבורו נכות גפיים תחתונות מ-90% ומעלה.
• ברשות הנכה אין חניה פרטית.
• במקרה והרכב אינו בבעלות המבקש – על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ובדרך קבע.
• אם ברשות הנכה חניה פרטית אך, אינה מאפשרת שימוש ראוי לצורכי הנכה.
• חניית נכה ללא שייכות הניתנת בגלל בעיה פרטית, בתום מועד השימוש שלה תובא בפני הועדה לאישור ביטולה.

• בנסיבות מיוחדו לועדה יש שיקול דעת להתיר חניית נכה במקרים בהם הנכה אינו עומד בתנאי החוק.

 

הגשת בקשה
על הנכה לפנות לאגף הנדסה – ועדת תחבורה תנועה ותמרור (טלפון
03-9723060, פקס 03-9723069), ולהגיש בקשה בכתב ע"ג טופס רשמי של מועצת שהם בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן:   

1. צילום תו נכה בתוקף מטעם משרד התחבורה
2. אישור רפואי מטעם ועדה רפואית ממשלתית או מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על דרגת הנכות וסוגה 
3. צילום רישיון הרכב
4. צילום רישיון הנהיגה (אם הנכה נוהג בעצמו)
5. צילום תעודת זהות וספח
6. צילום חוזה שכירות (אם הנכה אינו תושב שהם)

דיון
הדיון בבקשה יתקיים במליאת הוועדה בישיבה הראשונה אשר תתקיים לאחר הגשת הבקשה – או לכל המאוחר בזאת שלאחריה.

החלטה
החלטה על אישור הבקשה או דחייתה תיקבע ע"י רוב רגיל מבין חברי הוועדה שיהיו נוכחים בדיון.

הודעה למבקש
הודעה בדבר החלטת הוועדה תישלח למבקש בכתב עד שבועיים מיום קבלת ההחלטה.

ערעור
אם נדחתה הבקשה, רשאי המבקש להגיש ערעור מנומק, בכתב, בתוך 3 חודשים ממועד החלטת הוועדה. הערעור יידון בפני ועדת ערעורים. החלטתה של ועדת הערעורים תובא לאישור ועדת תנועה תחבורה ותמרור בישיבת הוועדה הסמוכה למועד הדיון שקיימה בנושא ועדת הערעורים.

ועדת ערעורים
בוועדת הערעורים יהיו חברים מהנדס המועצה, יועץ התנועה של המועצה ושני נציגי ציבור חברי ועדת תחבורה תנועה ותמרור אותם ימנה יו"ר ועדת תחבורה תנועה ותמרור. ראש הוועדה רשאי למנות לוועדה חברים נוספים ad hoc ולהזמין מומחים מתחומים שונים להעיד בפני הוועדה.

הגשת בקשה

על הנכה לפנות לאגף הנדסה – ועדת תחבורה תנועה ותמרור (טלפון 03-9723060, פקס 03-9723069), ולהגיש בקשה בכתב ע"ג טופס רשמי של מועצת שהם בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן:  

  1. צילום תו נכה בתוקף מטעם משרד התחבורה
  2. אישור רפואי מטעם ועדה רפואית ממשלתית או מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על דרגת הנכות וסוגה 
  3. צילום רישיון הרכב
  4. צילום רישיון הנהיגה (אם הנכה נוהג בעצמו)
  5. צילום תעודת זהות וספח
  6. צילום חוזה שכירות (אם הנכה אינו תושב שהם)

טופס מקוון

טופס להדפסה