הודעה על הקצאת מבנה - פרסום ראשון

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת חלק ממבנה למטרת פעילות גמ"ח


מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת חלק ממבנה למטרת פעילות גמ"ח כמפורט להלן בכתובת הידועה :,גוש: 6860 מגרש: 5344 חלקה 47 (חלק מחלקה) רחוב תמר 12 שהם
תקופת ההקצאה : שנתיים (24 חודש) בכפוף לעמידה בתבחינים המאושרים של המועצה.
(עמותת "מי לה' אלי" – המטמון של צופיה ,מקיימת פעילות גמ"ח במבנה)
        
עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה להקצאה, מתבקשים לפנות בכתב לוועדה להקצאות קרקע .בקשות ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 18.11.22 (מיום פרסום המודעה) לידי הגב' סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה.
פקס: 03-9747716מייל: [email protected] 
טופס הגשת בקשה בצירוף דרישת מסמכים ניתן להוריד מאתר המועצה – מידע לציבור www.shoham.muni.il

 

בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה