הודעה על הקצאת מבנה - פרסום ראשון

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת חלק ממבנה בעבור 2 כיתות גן לילדים למטרת חינוך


מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת חלק מממבנה בעבור 2 כיתות גן לילדים למטרת חינוך כמפורט להלן:

2 כיתות גן: בשטח של  75 מ"ר ברוטו כל כיתה (53 מ"ר נטו)
בכתובת הידועה : רחבת עדי 3 , שהם גוש: 6864 מגרש: 618 חלקה 65
תקופת ההקצאה : שנתיים (24 חודש) לכל כיתת גן ,בכפוף להמלצת אגף חינוך ועמידה בתבחינים המאושרים של המועצה.
(לידיעה - עמותת גן אחר ע"ר, עושה שימוש במבנה ומפעילה את הגנים בלוט ואיצטרובל)

עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה להקצאה, מתבקשים לפנות בכתב לוועדה להקצאות קרקע .בקשות ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 18.11.22 (מיום פרסום המודעה) לידי הגב' סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה.
פקס: 03-9747716   מייל: [email protected] 
טופס הגשת בקשה בצירוף דרישת מסמכים ניתן להוריד מאתר המועצה – מידע לציבור www.shoham.muni.il

 

בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה