הודעה על הקצאת מבנה - פרסום שני

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת מבנה יביל  בשטח של כ- 50 מ"ר למטרת פעילות  מחסן גמ"ח


מועצה מקומית שהם 
הודעה על הקצאת מבנה 
פרסום שני 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת מבנה יביל  בשטח של כ- 50 מ"ר למטרת פעילות  מחסן גמ"ח כמפורט להלן:
לוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה המקומית שהם, הוגשה בקשה להקצאת המבנה למטרת פעילות מחסן גמ"ח, מאת עמותת יד משהם  ע"ר 58-036504-7  
בכתובת הידועה: גוש 6848 ,מגרש4001 (חלק מחלקה 22 ) רחוב הקשת 20 שהם 
עמותת "יד משהם" ע"ר עושה שימוש במבנה.
תקופת ההקצאה: חמש שנים ,בכפוף לעמידה בתבחינים המאושרים ע"י המועצה 
בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 13.11.22  לוועדה להקצאות קרקע לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: [email protected]


בברכה,

יוסי בן חיים 
מנכ"ל המועצה יו"ר הועדה