הודעת אגף שפ"ע – החלפת פח אשפה שבור

מליאת המועצה החליטה לסבסד עלות החלפתם של פחים שבורים, שגילם מעל 3 שנים, אשר נשברו כתוצאה מעבודת המועצה.


מליאת המועצה החליטה לסבסד עלות החלפתם של פחים שבורים, שגילם מעל 3 שנים, אשר נשברו כתוצאה מעבודת המועצה. בהתאם להחלטה זו, תהיה עלות ההשתתפות העצמית של התושבים במפורט להלן. פחים שגילם מתחת ל-3 שנים ונשברו כתוצאה מעבודת המועצה, יוחלפו ללא תשלום.

מיכל אצירה 240 ליטר – השתתפות עצמית בסך 70 ₪ 
מיכל אצירה 360 ליטר – השתתפות עצמית בסך 100 ₪ 
מיכל אצירה 1100 ליטר – השתתפות עצמית בסך 210 ₪ 

 

ach