תכנית מתאר לשוהם - שאלות ותשובות


מה זו תוכנית מתאר כוללנית?
תכנית מתאר כוללנית היא מסמך הקובע את המסגרת התכנונית של הישוב לטווח של 20 השנים הבאות. התכנית מתייחסת להיבטים שונים: אופי הבינוי – כגון צפיפות וגובה הבנייה; ייעודי הקרקע – כמה, היכן ובאיזה אופן – למגורים, לצרכי ציבור, לתעסוקה, למסחר, לאיכות הסביבה, לשטחים הפתוחים, לתחבורה, לתשתיות ועוד.
לאחר אישורה במוסדות התכנון יש לתכנית מעמד סטטוטורי (חוקי) והתכניות המפורטות המוגשות בתחום המועצה צריכות להתאים להנחיות תכנית המתאר הכוללנית. תכנית המתאר קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) ולא ניתן להוציא היתרי בניה על סמך תוכנית המתאר!
מסמכי תכנית המתאר מורכבים מהוראות (תקנון התכנית), תשריט יעודי קרקע ונספחים שונים במגוון תחומים (נספח תחבורה, תשתיות, איכות סביבה ונוף וכו')
 
למה צריך בכלל תכנית מתאר?
מדיניות משרד הפנים היא לגבש תכניות מתאר כוללניות ברשויות המקומיות בארץ, על מנת לתכנן לטווח הארוך את מגמות התכנון והפיתוח.
התכנית מאפשרת לשוהם לתכנן מראש את פיתוח היישוב מבחינת מגורים, תחבורה ושטחי מסחר ותעסוקה.
חשיבותה של התכנית לשוהם היא לתכנן מראש תהליכי התחדשות עירונית, הגדלת שטחי התעסוקה ב-150 אלף מ"ר (בעיקר באזור התעשייה הצפוני)ולהגדיל את הכנסות המועצה מארנונת עסקים – לרווחת תושבי היישוב ולשיפור השירותים המוניציפאליים.
 
באיזו שלב נמצאת התכנית בשוהם?
התכנית נדונה בוועדה המחוזית, לאחר שמיעת התנגדויות שהוגשו לה על ידי יזמים שונים ותושבים, כולל התנגדות עצמית שהגישה המועצה, והיא אושרה.
 
מתי התחילה התכנית?
התכנית יצאה לדרך בפברואר 2015, והיא גובשה על ידי צוות מקצועי רחב בתחומים שונים (כלכלה, איכות סביבה, חברה, נוף, תחבורה, תשתיות ועוד) בראשות משרד אדריכלים דני לזר, אשר נבחר על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים, בשיתוף עם המועצה המקומית. 
בשלב הראשון למד הצוות את תמונת המצב הקיים של שוהם ואסף מידע רב מגורמים שונים. תהליך התכנון לווה בתהליך שיתוף ציבור, החל מהשלב הראשון שלו.
תהליך התכנון מלווה בשיתוף הציבור בשלבים השונים של הכנת התכנית, החל מהשלב הראשון שלו והתקיימו 3 מפגשים שפורסמו בעיתונות המקומית, אליהם הגיעו תושבים. 
הפרוטוקולים של המפגשים וכלהמידע הרלבנטי לתכנית מפורסם באתר המועצה ב-4 השנים האחרונות.
 
האם התושבים יכולים להתנגד?
לקראת דיון מיוחד שקיימה מליאת תכנון ובנייה במועצה, לפני הפקדת התכנית, פורסמו התכנית וכל נספחיה באתר המועצה, להתייחסות הציבור. 
בנוסף פרסם מינהל התכנון את התכנית להתנגדויות לפני הדיון שקיים החודש לקראת אישורה. 
כיום תכנית המתאר מאושרת ואין אפשרות להגיש לה התנגדויות נוספות.
 
מה משמעות התכנית בפועל?
התכנית מתווה את החזון התכנוני של היישוב ואת מגמות התכנון העתידיות. אין אפשרות להוציא היתרי בנייה מכוחה, וכל תכנית בינוי שירצו לקדם, תצריך הכנה תב"ע (תכנית בניין עיר). התב"עות יפורסמו להתייחסות הציבור – ואז ניתן יהיה להגיש התנגדות לכל תכנית בנפרד.
 
התכנית מדברת על 2500 יח"ד חדשות – איפה הן יקומו?
אין מדובר על הקמת שכונות חדשות, אלא על פוטנציאל עתידי משני מקורות מרכזיים: כ-1700 יח"ד הן פוטנציאל שנובע מפיצול יחידות דיור בצמודי קרקע ברחבי היישוב. חשוב לזכור שהליך זה אפשרי כיום הודות להוראת שעה (תקנה 117 בחוק תכנון הבניה) שפורסמה בשנת 2017. נכון להיום רק כ 20 בקשות הוגשו באפיק, שאר יחידות הדיור העתידיות תתאפשרנה במסגרת התחדשות עירונית של מבנים ותיקים בבנייה רוויה. 
 
האם התכנית פורסמה לציבור?
התכנית פורסמה מספר פעמים מאז שיצאה לדרך בתחילת שנת 2015: במיילים לתושבים, בעיתונות המקומית ובפייסבוק. מאז שנת 2015 מפורסמים כל מסמכי התכנית, המצגות, הפרוטוקולים והנספחים באתר המועצה.