אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה 
 
שם הפסיכולוג משפ"ח שוהם:
 
להעביר בינהם מידע הנחוץ לקביעת דרכי הטיפול בבננו/ בתנו הנ"ל. לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק.
במידה וההורים גרושים או פרודים נדרשת חתימת שני ההורים. ניתן למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.
 
Browser not supported