מדיניות מועצה מקומית שהם

בנושאי איכות הסביבה

ISO 14001

  • מועצה מקומית שהם תקיים מערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הבינלאומי ISO 14001.
  • המועצה תקיים את החוקים והתקנות של איכות הסביבה במדינת ישראל הנוגעים לפעולתה.
  • הנהלת מועצה מקומית שהם תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של המערך הסביבתי.
  • ההנהלה תקבע יעדים סביבתיים ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה, הנהלות יחידות ארגוניות יגדירו את היעדים הסביבתיים שלהן בהתאמה ליעדי המועצה המקומית.
  • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום איכות הסביבה יבוצעו ניטור תקופתי וסיקורי סביבה, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה.
  • המועצה המקומית תכלול שיקולים סביבתיים, בתהליכי הפיתוח, הבניה, הספקת השירותים בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות.
  • המועצה המקומית תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם לקוחותיה וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה.
  • המועצה המקומית תפעל להידוק הקשר עם הרשויות הסמוכות לה לקידום איכות הסביבה ברמה אזורית.
  • השמירה על איכות הסביבה היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מאיתנו.