הרעיון והדרך של "ערים בריאות":

"עיר בריאה" מהווה במה ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים.

רשות מקומית המצטרפת ל"רשת ערים בריאות בישראל", מתחייבת פוליטית:

להפיכת חזון "בריאות לכל" למציאות

לאימוץ דרכי פעולה לקידום בריאות על פי "אמנת אוטווה"

לפעול לפיתוח בר-קיימא

לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה, עם ספקי השירותים בעיר ועם התושבים

למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה יותר, תוך חתירה מתמדת לצמצום הפערים בין אוכלוסיותיה.

 

"עיר בריאה" תפעל ל:

  1. צמצום פערים בריאותיים - תזהה ותגדיר את הפערים הקיימים במדדי הבריאות, תכין תכנית פעולה לצמצומם ותיישמה.
  2. הדגשה על קידום הבריאות ומניעת מחלות  - תדאג שתיושמנה תכניות לקידום בריאות ומניעת מחלות ההולמות את צרכי התושבים ובאיכות טובה.
  3. שיתוף פעולה בין מגזרים שונים בחברה על מנת להבטיח שתתקיימנה פעולות מתואמות בין מערכות הבריאות, החינוך, הסביבה, התכנון העירוני, הרווחה, התרבות והפנאי, בין מחלקות העירייה, מוסדות ציבור בעיר, מגזר שלישי, מגזר עסקי ותושבים.
  4. השתתפות הקהילה- הרשות המקומית תפתח ותישם מנגנונים לשיתוף תושבים בתהליכי קבלת החלטות בנושאים הנוגעים לאיכות חייהם.
  5. התמקדות מערכת הבריאות בשירות רפואי ראשוני - הרשות המקומית תדאג לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים לכלל האוכלוסייה.
  6. שיתוף פעולה בינלאומי - הרשות המקומית תשתתף בפעילויות הרשת הארצית ותפתח קשרים עם ערים בריאות ברחבי העולם.