תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי רשות המים
תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים ומתעדכנים פעמיים בשנה (ינואר ויולי).
בהתאם  לכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:

תעריף נמוך: עבור כמות מוכרת (תעריף1) ,בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס , בסך של 7.385 (לא כולל מע"מ) למ"ק.

תעריף גבוה: עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון, בסך של 13.461 ( לא כולל מע"מ) למ"ק.

סכום החיוב נקבע בהתאם לימי הצריכה ולסה"כ הצריכה במ"ק כמצוין בחשבון.

הסבר על עדכון מס' נפשות לצורך כמות מוכרת
1. בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) , תשע"ו -2016 המועצה תפעל לקבל את נתוני הנפשות המתגוררות ביחידת דיור ממרשם האוכלוסין, לפחות אחת לחודשיים, ותבצע שיוך ועדכון של נתונים אלו לנתוני הצרכנים הרשומים בספרי המועצה, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור.

"כמות מוכרת" משמעה כמות של 3.5 מ"ק לחודש לנפש ביחידת דיור, המחויבת בתעריף נמוך.

2. במקרה שמספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין הינו גדול ממספר הנפשות הרשום בספרי המועצה, ואם לא יוצג בפני המועצה מידע אחר, יוגדל מס' הנפשות הרשומות ביחידת הדיור בספרי המועצה לצורך חישוב הכמות המוכרת, החל במועדים כפי שנקבע בכללים.
3. במקרה שמספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפני נתוני מרשם האוכלוסין הינו קטן ממספר הנפשות הרשום בספרי המועצה, ואם לא יוצג בפני המועצה מידע אחר, יוקטן מס' הנפשות הרשומות ביחידת הדיור בספרי המועצה לצורך חישוב הכמות המוכרת, החל במועדים כפי שנקבע בכללים.
4. ביחידת דיור שלא קיים לגביה מידע ממרשם האוכלוסין ולא הוצג מידע אחר אחר מהצרכן – מספר הנפשות ביחידת הדיור (לעניין כמות מוכרת) יחושב לפי 2 נפשות.

עדכון מס' נפשות בידי צרכן ביתי
1. מתי ניתן לעדכן מספר נפשות? צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות למועצה ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר.

אופן הגשת הבקשה:
2. בקשה כאמור תוגש בכתב , בעדיפות למילוי טופס מקוון הנמצא באתר המועצה.

3. צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שאינה המען הרשום במרשם האוכלוסין או בספח תעודת הזהות שלו (בסעיף זה – מקום מגוריו הרשום), המבקש שיכירו בו לעניין זכות לכמות מוכרת ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו ישלח לספק המים במקום מגוריו בפועל:

  • טופס דיווח
  • מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל, ורשאי הוא להגיש לשם כך, בין השאר, חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן הביתי
  • אישור מהספק במקום מגוריו הרשום, הממוען לספק במקום מגוריו בפועל, ולפיו הצרכן או מי מהמתגוררים עמו, לא רשום בספריו כמי שמתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

4. רישום מחצית הזכאות

  • צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של ספק המים, כי הוא מתגורר בדרך קבע בשני המקומות.
  • הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידת הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק מים בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה  לפי החלטה שיפוטית מתאימה.
  • בקשה כאמור תוגש לפי סעיף 3, בשינויים המחויבים, ויצורפו לה מסמכים המעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור ; בבקשה שעניינה פיצול הכמות המוכרת בין שני ספקים יגיש המבקש אישור של הספק במקום מגוריו הרשום שלפיו הוא יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת לכדי מחצית.

5. צרכן בית שאינו אזרחי ישראל (להלן-תושב זר) או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר, יעביר לספק טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהייה כדין של התושב הזר, וכן אחד מאלה, לפי בחירתו:

  • תצהיר מאת התושב הזר המאמת את מקום מגוריו.
  • ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991, המעיד כי בעת ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

6. עדכון מספר הנפשות בעקבות דיווח צרכן – קיבל ספק מים טופס דיווח או בקשה מצרכן ביתי לפי הוראות פרק זה יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו והתאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי אותו צרכן, לרבות נתונים ממרשם האוכלוסין, ויודיע לצרכן אם נמצאה התאמה בין הבקשה לבין המסמכים והמידע שבידיו, בהקדם האפשרי, בדואר או באמצעי שבו הועבר לו טופס הדיווח.