פתיחת ספקים

בעת תחילת עבודה עם ספק חדש אנא ודא/י כי ברשותך כח המסמכים הנדרשים על מנת שהתשלום יועבר לספק בזמן:

 • אישור ניכוי מס במקור
 • אישור ניהול ספרים
 • שם החברה
 • טלפון
 • פקס
 • טלפון נייד
 • כתובת מלאה
 • e-mail
 • צילום חשבונית
 • אישור פרטי בנק מלא וחתום ע"י הבנק. (רצ"ב)
 • אישור מע"מ - עוסק פטור
 • טופס הצהרה מלא וחתום ע"י העוסק (רצ"ב)
 • צילום צ'ק

ללא כל הפרטים הנ"ל לא נוכל להקים את הספק במערכת וכמו כן לא נוכל לשלם לו.