מס' הנוהל

שם הנוהל

תאריך עדכון

מס' עדכון

פרק 1:

4.1

דרישות כלליות (הצהרה)

5/12/05

0

פרק 2:

4.2

מדיניות סביבתית

5/12/05

0

פרק 3: 4.3 תכנון

4.3.1

זיהוי היבטים סביבתיים

5/12/05

0

4.3.2

דרישות עפ"י דין ודרישות אחרות

5/1/06

0

4.3.3

תכנון - מטרות, יעדים ותכניות

15/1/06

0

פרק 4: 4.4 יישום ותפעול

4.4.1

יישום ותפעול - מבנה ואחריות

5/12/05

0

4.4.2

הדרכה מודעות וכשירות

15/1/06

0

4.4.3

תקשורת

15/1/06

0

4.4.4

תיעוד מערכת ניהול סביבתי

15/1/06

0

4.4.5

בקרת מסמכים

15/1/06

0

4.4.6

בקרה תפעולית

1/12/10

1

4.4.7

הערכות ותגובה למצבי חרום

1/11/09

3

פרק 5: 4.5 בידוק

4.5.1

ניטור ומדידה

15/1/06

0

4.5.2

הערכת התאמה

15/1/06

0

4.5.3

פעולה מתקנת ומונעת – מוקד עירוני

1/12/10

1

4.5.4

רשומות האיכות

15/1/06

0

4.5.5

מבדק פנימי - מערכת הניהול הסביבתי

3/3/10

0

פרק 6: 4.6 סקר הנהלה

4.6

סקר הנהלה

15/1/06

0