מס' נוהל

שם הנוהל

תאריך עדכון

מס' עדכון

פרק א': אחריות ההנהלה

1.01

אחריות הנהלה

 

 

1.01.1

מדיניות איכות

1.12.10

4

1.01.2

ארגון

1.12.10

4

1.01.3

סקר הנהלה

30.11.06

3

1.02

מערכת איכות

1.12.10

4

1.03

בקרת תיעוד ומידע

 

 

1.03.1

הכנת נהלים אישורם והפצתם

30.11.06

3

1.03.2

ניהול מערכות מידע

30.11.06

4

1.04

בקרת רשומות האיכות

30.11.06

3

1.05

דרישות וצרכי הלקוח

1.12.10

4

1.06

יעדי האיכות

1.12.10

5

פרק ב': ניהול משאבים

2.01

בקרת תהליך

 

 

2.01.1

העברת אינפורמציה/מסגרת תקציבית למנהלי אגפים

30.11.06

3

2.01.2

הנה"ח

30.11.06

3

2.01.3

גביה

27.9.12

7

2.01.4

בקרת תהליך באגפים, בחברה העירונית ובתיכון שוהם

1.12.10

3

2.02

שינוע, אחסון, אריזה, שימור והספקה: אחסון חומר ארכיוני

1.12.10

4

2.03

הדרכת עובדים

27.9.12

9

2.04

משאבי אנוש

 

 

2.04.1

גיוס, מיון

27.9.12

12

2.04.2

קליטה וקביעת מסגרת העסקה

27.9.12

7

2.04.3

הערכת עובדים

1.11.11

5

2.04.4

פיטורין ופרישה

5.1.11

7

2.04.5

תהליך העברת דיווחי נוכחות עובדים לגזברות (חשבות שכר)

30.11.06

3

2.04.6

רווחת העובד- טיפול פרטני

24.9.08

4

2.04.7

2.04.8

רווחת העובד  טיפול בפרויקטים מיוחדים

פיצוי על נזק לרכוש פרטי של עובד עירייה

30.11.06

1.12.10

3

1

2.04.9

2.04.10

טיפול ודיווח על תאונות עבודה

שימוש ברכב המועצה

5.11.09

20.4.10

0

0

2.05

תנאי סביבת העבודה (מבנים וסביבה)

30.11.06

3

פרק ג': ניהול תהליכים

3.01

סקר חוזה

 

 

3.01.1

סקר חוזה - לבצוע חוקים, תקנות, החלטות

1.12.10

4

3.01.2

סקר חוזה - לפרסומי המועצה המקומית - דוברות

1.12.10

6

3.02

רכש

 

 

3.02.1

רכש – טובין

1.11.11

17

3.02.2

התקשרות עם קבלנים/ספקים שאינה טעונה מכרז

14.12.10

15

3.02.3

התקשרות עם ספקים מסכום הטעון מכרז

19.12.10

3

3.03

בקרת מוצר שסופק ע"י לקוח

1.12.10

4

3.04

זיהוי המוצר/השירות ועקיבותו: תכניות עבודה: הכנה ובקרה

1.12.10

5

3.04.1

עבודת לשכת ראש המועצה

28.10.12

3

3.05

בקרת תהליך

 

 

3.05.1

תהליך הכנת תקציב ובקרה תקציבית

1.11.11

5

3.05.2

בקרת תהליך באגפים, בחברה העירונית ובבי"ס תיכון

1.12.10

4

3.05.3

בקרה ומעקב על תשלומי שכר

30.11.06

5

3.05.4

בקרה על תקציב החברה העירונית

30.11.06

3

3.05.5

בקרה ומעקב אחר קליטת מורים

30.11.06

3

3.05.6

בקרה ומעקב על סל השעות המאושר

30.11.06

3

3.05.7

תהליך ביקורת ע"י מבקר המועצה

30.11.06

3

3.06

בחינה ובדיקה

1.12.10

4

3.07

מצב הבחינה והבדיקה

1.12.10

5

3.08

בקרת שירות לא מתאים

1.12.10

4

3.09

שינוע, אחסון, אריזה, שימור והספקה

 

 

3.09.1

אחסון, שימור והספקה

30.11.06

4

3.09.2

שינוע  הסעות תלמידים

27.9.12

6

3.10

מתן שירות

30.11.06

2

3.11

תהליכי עבודה עם לקוח

30.11.06

3

פרק ד': מדידה אנאליזה ושיפור

4.01

בחינה ובדיקה

1.12.10

4

4.02

בקרת ציוד ובדיקה - כיול מכשירי מדידה

1.12.10

1

4.03.1

פעולה מתקנת ומונעת – מוקד עירוני

1.11.11

10

4.3.1.1

הפעלת מערכת טמ"ס

1.11.11

1

4.03.2

פעולה מתקנת ומונעת – ממונה על פניות ציבור

13.7.11

7

4.03.3

טיפול בקריאות שבר בנושא אחזקה ובנושאים כלליים

30.11.06

4

4.04

מבדקי איכות פנימיים

3.10.10

6

4.05

שיטות סטטיסטיות

1.12.10

5

4.06

מדידת שביעות רצון לקוחות

1.12.10

5

4.07

ניתוח של נתונים ותהליכי שיפור

1.12.10

4