מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
 מס' יום  תאריך  שעה נושא 
 1 שלישי  19/1/2021  19:00 סיכום ועדות מועצה
 2 שלישי  16/2/2021  19:00  
 3 שלישי  16/3/2021  19:00 הרמת כוסית.
 4 שלישי  11/5/2021  19:00 מליאה מן המניין - צו ארנונה 2021, תמיכות לעמותות , הערכות קיץ
מליאה שלא מן המניין -אישור דוחות כספיים חברות בנות
 5 שלישי  15/6/2021  19:00  
 6 שלישי  27/7/2021  19:00  חינוך – הערכות לשנת הלימודים
7 שני 30/8/2021  19:00 תבחינים, תמיכות להקצאות קרקע +הרמת כוסית
8 שלישי 26/10/2021  19:00 תקציב מילואים
9 שלישי 23/11/2021  19:00 מליאה שלא מן המניין - תכניות עבודה, תקציב לשנת 2022
מליאה מן המניין 
10 שלישי 28/12/2021  19:00 אישורי תאריכי ישיבות הנהלה / מליאה, ועדת הנחות

 * רצוי להתעדכן לגבי שעת הישיבה ביום הישיבה