מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
 מס' יום  תאריך  שעה נושא 
 1 שלישי  18/1/2022  19:00 סיכום ועדות מועצה
 2 שלישי  15/2/2022  19:00  
 3 שלישי  15/3/2022  19:00  
 4 שלישי  12/4/2022  19:00

אישור דוחות כספיים חברות בנות

הרמת כוסית

 5 שלישי  24/5/2022  19:00 הערכות קיץ
 6 שלישי  21/6/2022  19:00  מליאה שלא מן המניין - צו ארנונה
מליאה מן המניין 
7 שלישי 19/7/2022  19:00

תבחינים לעמותות, תמיכות להקצאות קרקע

חינוך - הערכות לשנת לימודים

8 שלישי 6/9/2022  19:00

תקציב מילואים

הרמת כוסית

9 שלישי 29/11/2022  19:00 מליאה שלא מן המניין - תכניות עבודה, תקציב לשנת 2023
מליאה מן המניין 
10 שלישי 27/12/2022  19:00 אישורי תאריכי ישיבות הנהלה / מליאה, ועדת הנחות, סגירת תברי"ם

 * רצוי להתעדכן לגבי שעת הישיבה ביום הישיבה