בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג, 1992, החליטה המועצה המקומית שהם להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית.

נוהל בדבר מתן הנחות מארנונה באופן רטרואקטיבי