ניהול וריכוז היחידות, גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס , תרומות, ופעולות שוטפות לקבלתם, אישור חוקי העזר במשרד הפנים, ריכוז ועדת תמיכות, ריכוז כספי של הפרויקטים בבניה ואחרים. גזבר המועצה שותף בוועדת הנחות.