אגף גזברות

גבייהאגף כספים

אגף הכספים מנהל את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו בונה האגף את תקציב המועצה, ומנהל את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות. האגף אחראי לניהול הכספי של המועצה והתאגידים שלה, למעט חמש וחכ"ל.

האגף כולל ארבע יחידות – מחלקת גביה, מחלקת רכש, הנהלת חשבונות וגזברות. מחלקות הגביה והנהלת החשבונות הינן מופרטות.

מחלקת הגביה:

מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, שכר לימוד חינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות. מנהלת היחידה מרכזת את ועדת ההנחות. יחידת הגביה הינה מופרטת .

מחלקת רכש:

היחידה אחראית להוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל, ריכוז חוזים, ביטוח נכסי המועצה, ביטוח תלמידים וביטוחים אחרים. כמו כן היחידה מבצעת מעת לעת פרויקטים ייחודיים בתחום הבניה והמתקנים. מנהל היחידה מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים.

הנהלת חשבונות:

היחידה אחראית לתשלומים, התאמות בנקים, תשלומי שכר, הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים, דו"חות שכר למשרד האוצר, והכנת דו"חות כספיים אחרים כגון: קרן לעבודות פיתוח ואגרות שמירה.

גזברות:

ניהול וריכוז היחידות, גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס , תרומות, ופעולות שוטפות לקבלתם, אישור חוקי העזר במשרד הפנים, ריכוז ועדת תמיכות, ריכוז כספי של הפרויקטים בבניה ואחרים. גזבר המועצה שותף בוועדת הנחות.

 

מידע נוסף

גזבר המועצה: ישראל שטרסברג

טל: 9723030

פקס: 9723038

[email protected]