מחלקת רישוי עסקים ושילוט עוסקת בנושאי השילוט במועצה. המחלקה כפופה לאגף הנדסה. 

בין היתר עוסקת המחלקה בנושאי שילוט עסקי ופרסום חוצות. 
 
הגשת בקשה להצבת שלט

הבקשה להצבת שלט תועבר לאישור הגורמים המקצועיים במועצה.
את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה להצבת שלט.
  • הדמיה - באמצעות המחשב - של השלט על גבי העסק עצמו. יש גם
  • אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום המבוקש ושרטוט השלט המבוקש.
  • לשלט מואר, יש לצרף אישור חשמלאי.
  • אישור קונסטרוקטור המעיד על חוזק ההתקנה.

לאחר אישור הבקשה תחושב אגרת השילוט. (הרישיון בתוקף רק לאחר התשלום). ניתן לשלם במח' הגבייה במועצה טל: 03-9724714

תוקפו של הרישיון לשנה בלבד בין התאריכים: 1/1 - 31/12 באותה שנה. 
לצורך חידוש הרישיון נדרש בעל העסק לחתום על הצהרה ולשלם אגרת השילוט עם הודעת התשלום.

הנחיות נוספות למציג השלט: 
יש לדווח למח' השילוט בכתב, באופן מידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל הסרתו.