1. חוק העזר לשוהם (מניעת מפגעים ושמירה על  הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד (סגירת חורף זמנית) לתקופה שבין ה-1 לאוקטובר ועד 30 באפריל לכל היותר.
  2. היתר זה ניתן לעסקים שהם בעלי רישיון עסק תקף לבית אוכל כהגדרתו בחוק רישוי עסקים (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל וכד'). כחריג יתקבלו גם בקשות שיוגשו ע"י בעלי עסקים לבתי אוכל אשר מצויים בהליך רישוי עסק תקין, בתנאי שאינם גורמים למטרדים ו/או למפגעים לסביבה ולא קיים סירוב לבקשה לרישיון עסק מאחד מגורמי הרישוי.
  3. תוקפו של ההיתר לאחר אישורו יהיה ארעי ויפוג במועד המצוין בו ולא יאוחר מכן. ההיתר יהיה כפוף לתנאים המצוינים בו.
  4. הבקשה להיתר תוגש ע"י בעל העסק ואליה יצורפו תכנית והתחייבויות בהתאם להנחיות המפורטות במסמך מדיניות המועצה.
  5. בעל העסק יהיה אחראי לפירוק הפרגוד בסוף חודש אפריל.
  6. ההיתר אינו מעניק למקבלו  כל זכות שימוש או חזקה ברחוב מעבר למותר בו מפורשות.
  7. הצבת פרגוד חייבת בהיתר חדש מדי שנה בשנה, לפני הצבתו.