הדרישות הכלולות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

דרישות אלו הינן בנוסף לדרישות הכלולות בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

  • הדרישות הכלליות המפורטות במסמך זה יחולו על 13 פריטי העיסוק המפורטים בו. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים שיפורסמו בעתיד, ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים, אשר אינם כלולים במפרט זה.
  • על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך.
  • בעל עסק בתחומי המועצה המקומית שוהם,  יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • במידה וקיימים בעסק תחומי עיסוק נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו על אותו תחום עיסוק גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, בהתאם לדין החל על אותו עיסוק.
  • כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים מושא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
  • יש לקרוא הוראות אלה ביחד עם חוקי עזר לשוהם. על בעלי עסקים בתחום המועצה המקומית שוהם יחולו כל הוראות חוקי העזר הרלוונטיים לסוג העסק ואופי פעילותו.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון איזה דרישות  רלבנטיות לגבי עסקו לפי כל דין ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.