שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):
מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

 → הדרישות הפרטניות מופיעות בסעיפים המצורפים מימין לעמוד זה. 

הגדרות אזורי העיר או ייעודי קרקע לעניין מסמך זה

(הגדרות אלו מתייחסות למונחים המופיעים בעמודה "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך)

מגורים – אזור ובו בניינים המיועדים למגורים בלבד.  

אזור תעשייה צפוני – (אזור תעשייה צפוני) מחולק ל-3 אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד  למסחר.

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי. כולל את : מע"ר (מרכז עסקים דרומי, אייר פרק שוהם) (בפיתוח),  מרכז מסחרי תרשיש 1 - ככר עגור, מרכז מסחרי עמק איילון 30 - ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון 161 - ככר יסעור, 
מרכז מסחרי עמק איילון פינת דקל 30 -  ככר אגמית , מגרש 1001 בשכונת הדרים או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

אזור מסחר שכונתי – מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ערים בתוקף, אינו עולה על 200  מ"ר: מרכז מסחרי קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים - רחבת עדי.

שצ"פ – שטח ציבורי פתוח.

בעל עסק זכור - למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתוכניות החלות בכל מגרש ומגרש. 
הוראות הכלולות במסמך זה באות על מנת לסייע לבעל העסק בתהליך הרישוי ואינן מחליפות את הוראות תכניות בניין עיר החלות במקום בו נמצא בית העסק.
יובהר כי יעוד כל מגרש, על פי תכנית אשר לה תוקף על פי כל דין ו/או אישור חורג אשר ניתן על פי דין, יגבר על האמור בטור מדיניות תכנונית של הרשות" שבטבלה שבהמשך.

  לפתיחת קישור שמופיע בבקובץ - יש ללחוץ בו זמנית על מקש Ctrl+הקלקה עם העכבר.