כל הוראות החוק וההנחיות המלאות הנוגעות להגשת בקשות להיתרי בניה, למתן היתר לשימוש חורג ולמתן הקלות, מפורטות בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 ובתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 ותקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג – 2003. 

כל המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין ואין להתייחס למידע זה כנוסח מחייב של החוק. 

מועצה מקומית "שהם" לא תישא בכל אחריות שהיא מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת. 

המידע נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי.


קבצים להורדה