קבצים להורדה 


שוהם נוהל ישום מדיניות הסדרים מותנים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - נוהל והנחיות להפעלת סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982" - הסדר מותנה"


הסדרים שנחתמו בשנת 2017:

הסדרים שנחתמו בשנת 2018:

הסדרים שנחתמו בשנת 2019:

הסדרים שנחתמו בשנת 2020:

הסדרים שנחתמו בשנת 2021:

הסדרים שנחתמו בשנת 2022: