ועדה מקצועית להקצאות קרקע ומבנים

הרכב הועדה:
יוסי בן חיים, מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה .
ישראל שטרסברג, גזבר המועצה- חבר ועדה .
יעקב ירקוני, מהנדס המועצה- חבר ועדה.
סימה זאנה – מרכזת הועדה

ייעוץ משפטי

הועדה מתכנסת מעת לעת על פי צרכי הרשות המקומית או בקשות מגופים.

תחומי אחריות:

  • להסדיר הליך הקצאות קרקע או מבנה בפטור מכרז , ללא תמורה או בתמורה סמלית.
  • לבצע הליך הקצאות קרקע ומבנים עפ"י נוהל משרד הפנים.
  • מעקב אחר תיקים ויישום החלטות – פרוטוקולים של הועדה ופרוטוקולים של מליאת המועצה.
  • לבצע ביקורת שנתית – שהקרקע או המבנה שהוקצה ,תואם את ההקצאה שלשמה ניתנה.