מועצה מקומית שהם מודיעה בזאת על פרסום - עדכון התבחינים להקצאות קרקע לשנת 2020 
בהמשך לאישורה במליאת המועצה בישיבתה מיום 29.10.19.
ניתן לעיין בתבחינים במשרדי המועצה בלשכת המנכ"ל 
כמו כן התבחינים מופיעים באתר המועצה כאן 

 

בברכה,
יוסי בן חיים, מנכל המועצה ויו"ר הועדה