מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור כי בפרסום שבוצע להקצאת מבנה יביל למטרת פעילות בית כנסת , הוגשה בקשה מאת התנועה הרפורמית, יהדות מתקדמת בישראל ע"ר מס' 580282853 . 
בכתובת הידועה: 
מבנה יביל , בשטח של כ-  145.60 מ"ר בכתובת הידועה : גוש 6860 , מגרש 5344 חלקה 47 (חלק מחלקה) ברחוב תמר 12 ,שהם.

תקופת ההקצאה: עשרים וחמש שנה (25 ) עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההרשאה בשתי תקופות נוספות בנות 10 שנים כל אחת. (10+ 10)
בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 28.6.20 לוועדה להקצאות קרקע
לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il

פקס: 03-9747716  מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה