דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 64/22 - דרוש/ה מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)


80% משרה

תיאור תפקיד:
ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים  והטיפוליים ברשות. שותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.
1. יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
2. מיפוי המסגרות בישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש.
4. מיפוי (בשיתוף עם משרד החינוך) תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה  לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
5. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
6. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.
7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/ צוותים עירוניים בזמן/ שעת חירום.
8. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך וכל משימה שתוגדר ע"י מנהלת מחלקת  קדם יסודי.

תנאי סף:
השכלה: 
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:
חינוך, רווחה, בריאות וחברה.
עדיפות להתמחות בגיל הרך.
עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך.

לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה  או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות מקצועיות: 
א. ניסיון מקצועי – לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש- הגיל הרך.
יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.
ב. ניסיון ניהולי: לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

כפיפות: כפיפות למנהלת אגף חינוך וקהילה.

העסקה בדרוג חינוך. 

הגשת מועמדות:  קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, המלצות, אישורי העסקה ומסמכים נלווים, יש להגיש למשאבי אנוש במועצה מקומית שהם. ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 29.9.2022, שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה