דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 63/22 - דרוש/ה מזכירת בית הספר חט"ב "יהלום", 

 

80% משרה

תיאור תפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהלת בית הספר.

עיקרי התפקיד:
א. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
ב. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר (להלן: 
"מנב"סנט").
ג. רישום תלמידים.
ד. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
ה. ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
ו. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
ז. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
ח. תפעול פרויקטים ייחודיים.
ט. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
י. כל מטלה נוספת או פעילות שטח שתוטל על ידי מנהלת בית הספר.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
12 שנות הלימוד.

דרישות נוספות:
שפות- עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- office
רישום פלילי- היעדר הרשעה מעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א- 2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה מול גורמים רבים בתוך עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
שירותיות

כפיפות: מנהלת בית הספר.
העסקה בדרוג מנהלי/ מח"ר. מתח דרגות  6-8 /36-38. 

הגשת מועמדות: קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, המלצות אישורי העסקה ומסמכים נלווים, יש להגיש למשאבי אנוש במועצה מקומית שהם. ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 29.9.2022 שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה