דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 66/22 - דרוש אב בית לבית ספר "צוקים"

100% משרה

תיאור תפקיד: 
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר. 

 עיקרי התפקיד:
א. תחזוקת תשתיות בית הספר, התראה בפני מנהל בי"ס בפני מפגעים ,טיפול בליקויים ותקלות ,בקרה על ניקיון פתיחה וסגירה של בי"ס 
 ב. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
 ג. סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים והמתקנים בבית הספר .
 ד. מתן שירותים מחוץ לבי"ס (רכש, מועצה וכד')
 ה. קשר עם קבלנים וספקים 

תנאי סף: 

השכלה: תיכונית.

דרישות נוספות

  • שפות – עברית ברמה טובה. 
  • יישומי מחשב – לא נדרש. 
  • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א–2001.  

העסקה בדרוג מנהלי/מח"ר בהתאם להשכלה. מתח דרגות 36-38/6-8.

הגשת מועמדות:  קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, המלצות ומסמכים נלווים, יש להגיש למנהלת משאבי אנוש במועצה מקומית שהם.

ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 20.9.2022, שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב,

איתן פטיגרו

ראש המועצה