דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 39/22 דרוש/ה לתפקיד לבורנט/ית לבית הספר "יהלום" - הארכה

 

(100% משרה)

תיאור תפקיד:
תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי-מעשי לתלמידי בתי הספר. עיקרי התפקיד:
1. ריכוז הפעילות במעבדה.
2. אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
3. ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
                
דרישות תפקיד:
1. תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחומי המדעים.
או תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
או תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
2. שפות – עברית ברמה גבוהה.
3. יישומיי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
4. עבודה בסביבה שיש בה לעיתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים.
5. קפדנות.
6. הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.
7. שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בבית הספר וחומר חי.
8. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תשס"א-2001).
9. הגבלת כשירות – עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: הורשעה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה, הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו איןן העובד ראוי לשמש עובד חינוך, הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגות של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים. 

העסקה בדירוג לבורנטים, מתח דרגות 37-39

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.8.2022.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה