דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 21/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת נוער

100% משרה

אם את.ה בעל.ת חזון שבא.ה מעולמות תוכן של נוער, בעל.ת נשמה של מנהיג.ה ואם את.ה מחפש.ת עבודה מלא בעשייה וסיפוק עם נוער, מקומך אתנו!

תיאור תפקיד:
-    שותף בגיבוש מדיניות בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחירום ובשגרה.
-    אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול המועצה המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה.
-    מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
-    מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה.
-    מכין תכניות לתקצוב  פעולות המחלקה ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות המועצה.
-    מנהל משא ומתן עם גורמים שונים  ומגייס משאבים.
-    מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם במועצה/בחברה העירונית, ואחראי להערכת עבודתם.
-    מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.
-    פועל  בשיתוף פעולה עם הממונים עליו במועצה ובחברה העירונית שוהם  ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
-    אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ביישוב.
-    הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהלת אגף חינוך וקהילה/מכלול החינוך הרשותי.
-    להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה בהכשרות ובאימונים.
-    ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.

תנאי סף:
השכלה: 

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או תעודת הנדסאי או טכנאי (תתוסף שנת ניסיון על הניסיון הנדרש לבעלי תעודות אלו).
הכשרה
התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

דרישות מקצועיות: 
ניסיון:

-  3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
-  ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
דרישות התפקיד: מותנה בעמידה במרכז הערכה של משרד החינוך

העסקה בדרוג חינוך ונוער או בשכר בכירים, 30-40% משכר מנכ"ל.

כפיפות מקצועית: מנכ"ל החברה העירונית שוהם.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 14.4.2022, שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה