דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 64/21 - דרוש/ה רכזת מנהלות ורפרנטית אגף שפ"ע בתחום הנה"ח ואינוונטר מלאים

50% משרה

תיאור תפקיד:
תחומי האחריות:

א. רפרנטית האגף בתחום הנה"ח חוזים ומכרזים.
ב. קבלת הצעות מחיר /אומדנים והוצאת הזמנות עבודה.
ג. עמידה מול ספקים וקבלנים: ביצוע הזמנות, סגירת חשבונות
ד. בדיקת תעודות משלוח וביצוע התאמות.
ה. ניהול תקציב האגף מתן שירות למנהלי מחלקת.
ו. בדיקות והתאמות של הזמנות אל מול מחירוני חוזים ומכרזים
ז. סיוע בבניית תקציב האגף והמצאת נתונים.
ח. איסוף ועיבוד המידע בכל מה שנוגע לת"ע  ומדדי ביצוע של האגף  עפ"י הנחית מנהל האגף.
ט. ריכוז עבודה מנהלתית ומזכירותית בתחומי  האגף, כגון:
קשר עם תושבים ומעקב פניות מוקד חריגות וחזרה לתושבים בעדכון סטטוס פנייתם לרבות סגירת הפניות במערכת המוקד.
ריכוז סטטיסטי של פניות המוקד והעברתן אחת לחודש למנהל האגף.
קבלת הצעות מחיר /אומדנים והוצאת הזמנות עבודה.
י. איסוף ועיבוד המידע בכל מה שנוגע לת"ע  ומדדי ביצוע של האגף  עפ"י הנחית       
מנהל האגף.
יא. ריכוז הכנת תיקי שע"ח  מכלל היחידות במכלול לוגיסטיקה  בתיאום עם מנהל האגף ואישורו.
יב. ריכוז ופיקוח על האינוונטר באגף- פיקוח על קבלת תעודות משלוח מהספקים, רישום הפריטים שהתקבלו, ביצוע בדיקות התאמה, דיווח למנהל המחלקה על כל מקרה של אי התאמה, העברת הפריטים לקליטה במחסן. העבודה כרוכה בממשק מול הרכש במועצה.
יג. גיבוי מזכירותי באגף במידת הצורך ועפ"י הנחית מנהל האגף.
יד. כל מטלה נוספת או פעילות שטח שתוטל עלייך על ידי מנהל האגף  או מי מטעמו.
טו. כפיפות ישירה למנהל אגף שפ"ע.
    
תנאי סף:
השכלה: 

עדיפות לתואר אקדמי, תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 2 לפחות.
ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בהנהח"ש


דרישות מקצועיות: 

העסקה בדרוג מינהל/ מח"ר. מתח דרגות  6-8 /36-38. 

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 3.2.2022 שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.


* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה