דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 51/21 - דרוש/ה מנכ"ל החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) חל"צ בע"מ

(היקף משרה: 100%)

תואר התפקיד:    
מנכ"ל החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) חל"צ בע"מ.

תיאור התפקיד: 
אחריות כוללת ניהולית ומקצועית לטיפול בתחומי  תרבות, העשרה, נוער, הגיל הרך וחוגי ספורט בשהם.
תכנון, ייזום, יישום, שווק וניהול וביצוע יוזמות והפקות בתחומי תרבות, העשרה ופנאי.

דרישות סף:
תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

השכלה:    
בעל/ת תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

ניסיון מקצועי:        
בעל/ת ניסיון של  5 שנים לפחות באחד מאלה:
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד (מנהל אגף/או תואר אחר מקביל )בעל היקף עסקים משמעותי (מחזור כספי של 20 מיליון ₪ לפחות).
ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים שיווקיים, כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
ד. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף ההשכלה לעיל, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיפים א-ג שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה העירונית חמש, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

דרישות נוספות:
כישורים אישיים:  
 
יכולת ניהולית מעולה, אמינות ומהימנות אישית, ניהול צוות עובדים וקיום יחסי עבודה תקינים, ערנות ודריכות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר ניהול מו"מ, יכולת להוביל תהליכים מורכבים.
    
דרישות תפקיד מיוחדות:    
יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד מול ציבור.

את המעטפה ובתוכה המסמכים יש למסור למשאבי אנוש במועצה מקומית שהם, קומה א' בבניין המועצה, רחוב האודם 63, שוהם , או במייל: [email protected]  
מועד אחרון להגשת מועמדות: 11.11.2021, שעה 14:00.


תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח, אישורי העסקה והמלצות, בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים  
לביצוע  התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
הוכחת המוגבלות. 

 זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
 בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
לכישוריהם של מועמדים אחרים.

* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז. מועמדים אשר יומלצו על ידי הוועדה יישלחו, במידת הצורך, למבחני התאמה ע"י מכון חיצוני.   
ועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות


בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון חמש