דלג לתוכן העמוד

קול קורא לשכירת מבנה עבור פתיחת שלוחה של מנהל האוכלוסין

המועצה המקומית שוהם (להלן: "המועצה") מתכבדת להזמין בזה הצעות לשכירת מבנה ללא תמורה כספית, בשטח כולל שלא יפחת מ 76 מ"ר נטו (להלן "המושכר") לצורך הפעלת שלוחה של מנהל האוכלוסין.
 

מובהר כי כל הצעה תהא חייבת לקבל את הסכמת מנהל האוכלוסין וההגירה לגבי התאמת המושכר לצרכיו ומנהל האוכלוסין וההגירה הוא שיבחר בזוכה.
 

טפסי הצעה ונוסח הסכם להוריד באתר המועצה בכתובת : https://www.shoham.muni.il/ ו/או לקבל בגזברות המועצה, החל מתאריך 20.02.18.

דרישות לעניין המושכר:
1. על הנכס להיות מונגש לנכים ולהתאים לסוג הפעילות המבוקש ולעמוד בתקנים הנדרשים לרבות בטיחות, כיבוי אש, הנגשת מיזוג אוויר, הכנות לתקשורת, מיגון וכיוצ"ב. 
2. תקופת השכירות הנה ל 3 (שלוש) שנים עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות 1 (אחת) שנה כל אחת.
3. יש לצרף אישור זכויות בגין המושכר ומסמכים המעידים על מיקומו, גודלו וכיוצ"ב.
4. המועצה תישא בעלויות החשמל, המים של המבנה ככל שוכר רגיל.
5. לעניין החיוב בארנונה מובהר, כי החיוב בארנונה יוצא למחזיק במושכר (מנהל האוכלוסין) בהתאם לאמור בצו המיסים של המועצה, והכל בכפוף לזכאות המחזיק לפטור מארנונה (שלמה/חלקית) ע"פ כל דין.
הוראות שונות:
6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן. בנוסף, המועצה רשאית לצמצם את היקף ההליך או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת להליך חדש מכל סיבה שהיא. 
7. החליטה המועצה לדחות כל הצעה או על ביטול ההליך, לא תהא למי מהמציעים בהליך כל תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה.

קבלת מידע נוסף
8. שאלות והסברים נוספים בכל הנוגע לדרישות המועצה יוכל המציע לקבל בטל' 03-9724716.
9. בקשות להצטרפות ניתן להגיש עד ליום 20.03.18 בשעה 16:00 במשרדי הגזברות במועצה.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך מופנית לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב, 
 גיל ליבנה

קול קורא לשכירת מבנה עבור פתיחת שלוחה של מנהל האוכלסין.pdf