דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך קדם יסודי באגף חינוך וקהילה

מכרז מספר 43/21 - היקף משרה 100%

 

תיאור תפקיד:

ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת הקדם יסודי.

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול מערך פעילות גני הילדים.
 2. רישום ושיבוץ לגני הילדים.
 3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
 4. עידוד וקידום יוזמות חינוכיות מותאמות למאפייני פדגוגיה חדשנית
 5. ניהול מערך קייטנות הקיץ.
 6. ניהול ההון האנושי במערך.
 7. פיקוח פדגוגי על הצהרונים
 8. ליווי ופיקוח על מעונות היום וגילאי לידה עד 3 ביישוב.
 9. כתיבת תכנית עבודה פדגוגית מקושרת תקציב
 10. ניהול תחזוקת גני הילדים והצטיידות בשוטף ובמהלך חופשת הקיץ
 11. כל פעולה אחרת שיידרש לה במסגרת העבודה כחבר צוות חינוכי באגף החינוך

 

דרישות התפקיד:

השכלהבעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור  הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 • בעל תעודת הוראה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

 

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור - 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
 • עבודה ברשות מקומית בתחום המבוקש, יתרון.
 • עבור הנדסאי רשום - 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
 • עבור טכנאי מוסמך - 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות, בתחום הגיל הרך.

 

ניסיון ניהולי:

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • שפות- בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב- הכרות עם תוכנות ה-OFFICE     
 • הגבלת כשירות- עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה    
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 • הוכח למנהל הכללי יש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 • בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה בשעות לא שגרתיות.

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

כפיפות: מנהלת אגף חינוך וקהילה.

 

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 5.8.2021 שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים 

   עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת

   המוגבלות.

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה   לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם  של  מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים  העומדים  בתנאי   הסף טרם  קיום המכרז.

 

המכרז מנוסח בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.