דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 27/21 דרוש/ה רכז/ת רכש 

 

(היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד: 
ממונה על רכישות הרשות, בקרה אחר הרכישות, הסדרת ההרשאות במערכת הממוחשבת, אחראי על טבלת ספקים ועדכונם.
ניהול הזמנות לספקים ובקרה תקציבית.
ניהול הזמנות כיבודים וציוד משרדי מתכלה.
מעקב והערכת ספקים. 
טיפול ברכבי המועצה.

דרישות ייחודיות לתפקיד:
ניהול מו"מ עם ספקי הרשות.
מעקב ובקרה יישום המדיניות של הרשות בתחום הרכש.
ייצוג מחלקת הרכש והאספקה בוועדת המכרזים וועדת רכש ובלאי וועדת התקשרויות.

דרישות תפקיד:
השכלה:    תואר אקדמי
ניסיון של שנה לפחות בתחום הרכש.
ניסיון מקצועי: ידע בניהול מערכות ממוחשבות.
ניסיון  בניהול מו"מ.
    
כישורים אישיים:     
אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ.
העסקה בדירוג מח"ר, מתח דרגות: 37-39.

תיענה  רק פניה רלבנטיות הכוללות קו"ח בצרוף תעודות נלוות.
קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות:     15.7.02021, שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה