דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 30/21 - דרוש/ה רכז/ת מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות

(היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד: 

  • מזכירות האגף: תיאום פגישות למנהל האגף, הדפסות, תיוקים.    
  • מכרזים: אופן הגשת מכרזים והכנת ועדת מכרזים. מעקב אחר התקשרויות עם קבלנים/ספקים. 
  • חוזים: הכנת חוזים מול היועמ"ש, מעקב אחר החוזים.
  • ביטוחים: סוגי ביטוחים וטיפול שוטף, ערבויות.
  • תביעות: טיפול והתנהלות מול ההליך המשפטי.
  • טיפול בנכסי מועצה.
  • כל מטלה אחרת שתוטל ע"י מנהל האגף או מי מטעמו.

דרישות תפקיד:    
תואר BA, רצוי בתחום הכלכלה/לוגיסטיקה/מדעי החברה/ משפטים.
כפיפות: למנהל אגף רכש חוזים והתקשרויות.
ידע בניהול מערכות ממוחשבות.

ניסיון מקצועי:        
ניסיון מוכח ומוצלח בתפקיד דומה, יתרון.

כישורים אישיים:     
אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): סדר, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ, אמינות.     
העסקה בדרוג מח"ר, מתח דרגות: 37-39

קורות חיים ניתן לשלוח למייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 3.6.2021 , שעה 14:00.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים  לביצוע  התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה