דלג לתוכן העמוד

קול קורא לשיתוף פעולה בתחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במועצה

המועצה המקומית שהם באמצעות החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט ("חמש") בע"מ (חל"צ) (אשר יקראו להלן, למען הנוחות: "המועצה") מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם עמותת כנפיים של קרמבו (ע"ר) (להלן: "העמותה"), לשם קיום שיתוף פעולה בתחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במועצה.


א.    כללי
1.    המועצה מעוניינת לקדם את תחום שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ולקיים פעילות אשר תשלב בני נוער ותיצור מסגרת חברתית ערכית נגישה ומותאמת במועצה (להלן: "התוכנית").


2.    בין היתר מעוניינת המועצה כי במסגרת התוכנית, תוקם תנועת נוער אשר תשלב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, תקיים פעילות ביישוב, טיולים, מחנות ואירועים נוספים ותכשיר חונכים ומדריכים אשר יקדמו את שילוב הילדים ובני הנוער כאמור.


3.    בכוונת המועצה להעמיד לטובת התוכנית מבנה אשר ישמש לקיום פעילויות תנועת הנוער, תקציב שנתי בהיקף ראשוני של כ-86,000 ₪ (כולל מע"מ) וכן שירותים נלווים של המועצה, והכל בכפוף לאישור תקציב התוכנית כדין מידי שנה על ידי המועצה.


4.    העמותה תעמיד לטובת התוכנית משאבים ואנשי מקצוע בתקציב שנתי בהיקף ראשוני של כ-100,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל שנת כספים ובאופן שוטף. בנוסף, תהא העמותה רשאית לגבות דמי הרשמה והשתתפות בפעילויות תנועת הנוער ומפעילי התוכנית בסכומים שיאושרו על ידי המועצה.


5.    תקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של שנה (שנה"ל תשפ"א), מיום 1.9.2021 או מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.08.2022.


6.    לרשות המועצה תעמוד אופציה להארכת ההסכם בתנאים זהים ל-4 שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם, בכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטיים במועצה.


המועצה מזמינה בזאת כל עמותה או חל"צ בישראל, הרשומה במרשם העמותות המתנהל ע"פ דין כעמותה מוכרת ורשמית במדינת ישראל או כמלכ"ר, בעלת ניסיון של 3 שנים לפחות, בהפעלת תוכניות לשילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, לרבות ובדגש על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף 2 לעיל, המעוניינת להשתתף ותתחייב לכל האמור לעיל ולהלן ותציע שירותים נוספים, כך שהיקף התוכנית יגדל - מוזמנת להגיש הצעה. במידה ותתקבל הצעה נוספת, ינוהל מו"מ בין הגופים להגדלת היקפי התוכנית ומשאבי מפעיל התוכנית להפעלתה.


ב.    קריטריונים להגשת הצעות
1.    אין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת ההפעלה המבוקשת. כל ההצעות תבחנה באופן ענייני והמועצה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.


2.    על הגוף המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן:
2.1.    על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר [מוסד ללא כוונת רווח].
2.2.    על הגוף המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019.
2.3.    על הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון התוכנית ובהקצאת המשאבים לאורך כל תקופת ההתקשרות. המימון יהיה באמצעות גיוס תרומות, השתתפות גופים ציבוריים או לחילופין באמצעות הון עצמי בסכום זהה.
2.4.    על הגוף המציע להעמיד לרשות התוכנית בעלי תפקידים במספר מתאים ובהכשרה המקצועית המתאימים לניהול וביצוע התוכנית וכן עובדים אחרים במידת הצורך. שכר העובדים ישולם ע"י הגוף המציע ולא ע"י המועצה.
2.5.    המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים רצופות בהפעלת תוכניות לשילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, לרבות ובדגש על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף 2 לפרק א' לעיל.


3.    ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן:
3.1.    מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן הכספי תוך פירוט כח האדם המיועד לקיום וניהול התוכנית ע"י המציע.
3.2.    תכנית מפורטת בדבר אופן ביצוע והפעלת התוכנית.
3.3.    אסמכתאות ליכולות גיוס התרומות ו/או משאבים מגופים ציבוריים או אסמכתאות לקיומו של הון עצמי הנדרש לטובת התוכנית.
3.4.    פירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע, תוך ציון מקומות מתן השירותים, שנות מתן השירותים וכן פרטי ממליצים במקומות מתן השירותים (שם מלא וטלפון נייד).


4.    מובהר, כי פניה זו ממוענת לכלל המוסדות והגופים אשר עומדים בתנאים ובדרישות לעיל ולהלן, וכי ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים להחלטתה. הצעה שתהא טובה יותר, גם ביחס לתנאי ההתקשרות מול כנפיים של קרמבו (ע"ר), תאושר בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ובכפוף לניהול מו"מ בין כל הגופים המשתתפים טרם ההכרזה הסופית.


5.    אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של המועצה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.


6.    כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש.


7.    את ההצעות ניתן להגיש עד ליום חמישי 6/5/2021 עד השעה 12:00 במשרדי החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט ("חמש") בע"מ (חל"צ), שד' עמק איילון 32 שוהם.


8.    לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל מחלקת הנוער בחברה, אלון מלר, 
בדוא"ל: [email protected], זאת עד ליום ראשון 2/5/2021 בשעה 17:00.


9.    על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.


10.    עוד מובהר, כי אין בפניה זו כדי להטיל על המועצה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהוא של המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו.


11.    גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.