דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 26/20 - אספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בשהם

שימו לב: המכרז נדחה עד 01.12.20 בשעה 16:00

דחיית מועד הגשה למכרז


מועצה מקומית שהם מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בשהם. 

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי המועצה , ברח' האודם 63, שהם בימים א'-ה' בשעות פעילות המועצה  , תמורת סך של 500 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי המועצה  במועדים האמורים לעיל. 

בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין המועצה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה  תהא רשאית לפצל את העבודות במכרז.

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי מועצה מקומית שהם, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 01.12.20 בשעה 16:00.

לא יתקיים סיור קבלנים.

בכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה


איתן  פטיגרו                                    
ראש המועצה המקומית שהם


מסמך הבהרות מס' 1  למכרז פומבי מס' 26/20 –  אספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בשוהם


 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז