דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 31/20 - דרוש/ה עובד/ת לקידום נוער

(70% משרה)

תיאור תפקיד:
מאתר/ת ויוצר/ת קשר עם נערים בגילאי 13-18, הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה, או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
פועל/ת בדרכים של "יישוג" התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ויצירת קשר עם הנוער מתוך הדדיות ושותפות.
מעריך/ה ומאבחן/ת קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו/ה, מתכנן/ת יעדים טיפוליים לקידומו של כל נוער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
פועל/ת בארבעה מישורי התערבויות חינוכיות: טיפולית על בסיס חוזה טיפולי פרטני מוסכם, זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות, פועל/ת לשילובם של הנערים המנותקים במערכת הפורמלית והבלתי פורמלית, התואמת את בני גילם.
פועל/ת בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה, מבצע/ת מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית.
מלווה את הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, ומבצע/ת מעקב לגבי השתלבותם.
פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים עליו/ה ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד החינוך.
                
דרישות תפקיד:
השכלה: תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי התנהגות, קרימינולוגיה.
תינתן עדיפות לבוגרי קידום נוער ועבודה סוציאלית.

ניסיון מקצועי: יועדפו בעלי ניסיון בטיפול בעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.

כישורים אישיים: יכולת לתקשר עם נוער מנותק, אמפתיה לנוער מנותק, יכולת לעבוד בתנאי לחץ, יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

דרישות נוספות: חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער    
 בשנתיים הראשונות לעבודתו, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
כפיפות ארגונית: מנהלת אגף חינוך וקהילה ולקב"סיות.

דרוג דרגה: 
העסקה בדירוג חינוך ונוער או עו"סים.

הגשת מועמדות: קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף, ניתן לשלוח במייל: [email protected] או למסור במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז ותואר המשרה במשאבי אנוש, אודם 63, שהם. תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

שים לב - הארכה! תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12.10.2020, עד שעה: 14:00.

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה